دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 107، تیر 1400، صفحه 1-300 
اثرات احداث و بهره برداری سد مخزنی کرخه بر کاربری اراضی و کیفیت آب منطقه

صفحه 67-81

10.30495/jest.2021.32943.4101

شهلا کعب زاده؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد