دوره و شماره: دوره 23، شماره 7 - شماره پیاپی 110، مهر 1400، صفحه 1-250