دوره و شماره: دوره 23، شماره 8 - شماره پیاپی 111، آبان 1400، صفحه 1-250