دوره و شماره: دوره 23، شماره 9 - شماره پیاپی 112، آذر 1400، صفحه 1-250 
بررسی و مقایسه میزان جذب نیترات در برخی سبزیجات در جنوب تهران

صفحه 77-87

10.30495/jest.2022.21769.3081

افسون بهاری پور؛ رضا ارجمندی؛ رکسانا موگوئی؛ محمدکاظم رمضانی