دوره و شماره: دوره 23، شماره 11 - شماره پیاپی 114، بهمن 1400، صفحه 1-250 
جایگاه حفاظتی گونه نادر شن دوستی از اسکنبیل «Calligonum eriopodum»

صفحه 259-267

10.30495/jest.2022.48147.4847

نرجس عزیزی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ مجید دشتی؛ سیده خدیجه مهدوی


بررسی الگوهای کشاورزی مناسب جهت آبیاری با پساب شهر سبزوار

صفحه 269-278

10.30495/jest.2022.10915

سید مهدی حسینی شاد؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ اسماعیل نصرآبادی