دوره و شماره: دوره 23، شماره 12 - شماره پیاپی 115، اسفند 1400، صفحه 1-250 
طراحی مدل مفهومی تولید سبز با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

صفحه 1-16

10.30495/jest.2022.61223.5411

آفرین رضایی؛ حسن دهقان دهنوی؛ حمید بابائی میبدی؛ علیرضا انوری