دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 117، اردیبهشت 1401، صفحه 1-250 
آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران با استفاده از روش MIC-MAC و SSM

صفحه 153-167

10.22034/jest.2018.38423.4402

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی