دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 118، خرداد 1401، صفحه 1-300 
ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل‌های چارطاق اردل

صفحه 49-57

10.30495/jest.2017.17699.2639

مهرداد میرزایی؛ اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی


برآورد و بررسی سرانه پارک‌ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 85-98

10.22034/jest.2021.50540.4978

مهشاد باقری؛ امیر انصاری؛ آزاده کاظمی؛ محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ فاطمه احمدلو