دوره و شماره: دوره 24، شماره 7 - شماره پیاپی 122، مهر 1401، صفحه 1-250