دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 119، تیر 1401، صفحه 1-300 
ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های زنجیره تامین لارج

صفحه 1-15

10.30495/jest.2022.61734.5469

محمد قرقچیان؛ امیدعلی عادلی؛ مژگان صفا؛ محمد رضا پورفخاران