دوره و شماره: دوره 24، شماره 8 - شماره پیاپی 123، آبان 1401، صفحه 1-300 
ارزیابی تأثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال زیستی

صفحه 133-150

10.30495/jest.2022.64466.5571

ندا سیدی؛ مهدی احمدیوسفی؛ مهدیه امیری نژاد؛ محبوبه زاهدی فر؛ فاطمه علیزاده؛ محبوبه زاهد