دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 131، تیر 1402، صفحه 1-250 
مدل‌سازی رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک

صفحه 67-77

10.30495/jest.2023.59490.5324

عبدالفتاح سالارعشایری؛ علی صارمی؛ معروف سی و سه مرده؛ حسین صدقی؛ حسین بابازاده