دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-155