دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-353 
بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران

صفحه 29-42

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ زهره برزگری


تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده

صفحه 61-76

سید باقر مرتضوی؛ رسول یاراحمدی؛ محمدرضا امید خواه؛ حسن اصیلیان؛ علی خوانین؛ پروین مریدی


مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386

صفحه 93-106

رضا صراف پور؛ شکراله محمدی محمود آبادی؛ فیروز ولی پور؛ فرزاد روزبهانی


مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی

صفحه 117-128

خشایار بدیعی؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ سید ضیاءالدین شفایی تنکابنی؛ نیاز محمد محمودی؛ فرخ‌لقا امینی


شناخت منابع تولید زباله های صنعتی و راهکارهای بازیافت در منطقه خزر

صفحه 227-236

محمدعلی عبدلی؛ تورج نصرآبادی؛ احسان طاهری؛ غلامعلی هوشیاری پور