دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-155 
ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی