دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1386 
بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه

صفحه 31-45

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید مطهری


ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند

صفحه 73-84

پژمان رودگرمی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیدمسعود منوری؛ جعفر نوری


بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی

صفحه 111-116

عصمت مهاجری؛ فرامرز معطر؛ محمود محمودی


تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل

صفحه 129-138

مژگان روشن طبری؛ پریسا نجات خواه؛ سیدعباس حسینی؛ نوربخش خداپرست؛ محمدتقی رستمیان


بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد

صفحه 149-158

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ فریده گلبابایی