دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-107 
ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

صفحه 1-10

مجید احتشامی؛ علی شریفی


پیش بینی مدلهای عددی از حرکت لکه نفتی در خلیج فارس

صفحه 19-32

شهلا حبیبی واحد زنجانی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی اکبر بیدختی


تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال 1383 با استفاده از شاخص کیفیت هوا

صفحه 33-38

سهیل سبحان اردکانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی؛ محمود قاسمپوری


تعیین LC50 کلرید کبالت در ماهی کپور معمولی (Carpio Cyprinus)

صفحه 50-58

طاهره ناجی؛ شهربانو عریان؛ سارا کرمی


بررسی اثرات دما بر قابلیت تخمه گشایی و ارزش غذایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana)

صفحه 59-66

لیما طیبی؛ جعفر سیف آبادی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ ناصر آق


شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل

صفحه 77-88

پروین نصیری؛ سید شمس الدین علیزاده؛ فریده گلبابایی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری