دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1385 
شناسایی باکتریهای مولد بیوسورفاکتانت و کاربرد آنها در حذف آلاینده های نفتی

صفحه 109-119

محمد کارگر؛ فرشید کفیل زاده؛ نورالدین گودرزیان؛ اشرف السادات نوحی