دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1385 
جداسازی میکروارگانیسم های حذف کننده کادمیم از سواحل غرب بندرعباس

صفحه 14-25

فرشید کفیل زاده؛ محمدرضا جمالی؛ محمدرضا روضوی دلیگانی