دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-120 
حل عددی جذب گاز دی اکسید کربن با فیلم آب در جریان حلقوی

صفحه 20-33

سیدمحمود خردمند؛ اسماعیل اسماعیل زاده


بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

صفحه 52-61

قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی


هزینه های اجتماعی بخش انرژی

صفحه 62-75

نرگس کارگری؛ مریم خودی


بررسی لزوم استفاده از حفاظ سربی در اندازه گیری پرتوزایی مواد غذایی توسط آشکارسازهای یدور سدیم ( تالیوم )

صفحه 76-89

نوشین حسین پور صیامی؛ سیده فاطمه میرشجاعی؛ سیدجواد حسینی؛ مسلم یوسفی ابهرلو؛ مهدی یوسفی تلگرد؛ حسین تاجیک احمدی؛ امیر موافقی