دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 1-120 
شبیه سازی احتمال وقوع پرغذایی و تغییرات اکسیژن محلول در دریاچه های انسان ساخت

صفحه 17-34

جعفر نوری؛ حمید رحیمی پور؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده


ارتباط بین فاکتورهای فیزیکو شیمیایی پساب صنعتی با میکروبهای مقاوم

صفحه 43-54

آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری رکمانشاهی؛ اشرف السادات نوحی


توالی جانوران کفزی مستقر روی چراگاههای مصنوعی آب شیرین در ساری

صفحه 65-76

لاله ایزدی رائینی؛ حسین نگارستان؛ آرش جوانشیر خویی