دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1383، صفحه 1-100 
بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس

صفحه 11-19

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین


تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

صفحه 45-55

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ فرزام بابایی؛ فرنوش بشکوه


بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ

صفحه 56-67

امیرحسین محوی؛ مجتبی افشار نیا؛ جعفر نوری؛ سیمین ناصری