دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 1-100 
تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی

صفحه 1-12

شعبانعلی نظامی؛ ذبیح ا... پژند؛ حسین خارا؛ فریبا کشوردوست


تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری

صفحه 13-22

افسانه شهبازی؛ نعمت ا... خراسانی؛ کاظم نصرتی


بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ

صفحه 47-56

امیرحسین محوی؛ ا... بخش جاوید؛ علیرضا مصداقی نیا؛ سیمین ناصری