دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-144