دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 1-100 
برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس )

صفحه 19-28

حسن احمدی؛ نعمت اله خراسانی؛ محمود کرمی؛ سید محمد آذرکار


بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

صفحه 39-50

نعمت اله خراسانی؛ پروین فرشچی؛ مسعود منوری؛ حجت جباری