دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-226 
بررسی کمی و کیفی پسماندهای روستایی استان هرمزگان و ارایه راهکار مدیریتی

صفحه 165-173

محمدعلی عبدلی؛ فرشید رحیمی؛ رضا سمیعی فرد؛ مهدی جلیلی قاضی زاده


تعیین مقدار مالاشیت سبزدر پساب خروجی وبافت ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهار محال و بختیاری

صفحه 189-196

عباس خدابخشی؛ محمد مهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی؛ محمد قاسمیان؛ افشین ابراهیمی