دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-181 
ساخت مبدل کاتالیزوری پایه فلزی

صفحه 39-48

مرتضی امرونی حسینی؛ مانی آزادمند؛ کاوه ارزانی


بررسی کیفی آب رودخانهی کارون در بازهی اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب

صفحه 49-60

مژده مددی نیا؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمحمد باقرنبوی؛ ابراهیم رجب زاده