دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-164