دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 1-90 
چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس

صفحه 17-32

مسعود ترابی آزاد؛ محمدرضا بنازاده ماهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


بررسی کارایی برکه های تثبیت تلفیقی در تصفیه فاضلاب شهری

صفحه 33-43

محمدباقر میران زاده؛ امیر حسین محوی


بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

صفحه 43-56

رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری