دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-90 
کاربرد تکنولوژی پاک در صنعت آبکاری, راهکار عملی و اجرایی کاهش آلودگی

صفحه 33-48

محمود شریعت؛ مجید عباسپور؛ جعفر نوری؛ ناصر کیوانی


ارزش گذاری اقتصادی (تفرجی) پارک جنگلی سی سندگان

صفحه 103-110

عباس اسماعیلی ساری؛ کامیار کاویان پور