دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1378، صفحه 1-95