درباره نشریه

شاپا چاپی:4809-1563

شاپا الکترونیکی:3513-2008

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

انجمن: انجمن متخصصان محیط زیست ایران

نوع امتیاز: علمی-پژوهشی

پایگاه های نمایه کننده: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلامMagiran, (ISC)

مدیر مسوول: دکتر مجید عباسپور

سردبیر: دکتر پروین نصیری

مدیر داخلی: حسین شبانخو

اعضای هیات تحریره: دکتر مجید عباسپور-دکتر سید مهدی برقعی-دکتر نعمت الله خراسانی-دکتر محمود شریعت-دکتر امیرحسین جاوید-دکتر امیرحسام حسنی-دکتر فرامرز معطر-دکتر پروین نصیری

کارشناسان:رقیه رضایی- مریم اسماعیلی علیشاه-فاطمه دیبا

ویراستاران: زیور طواف زاده، جعفر نوایی

طرح جلد:شهرام میرزایی

چاپ و صحافی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات