اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم اندازها:

اهداف و چشم انداز اصلی مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین تحقیقات خود را در زمینه مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست، مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست و اقتصاد محیط زیست منتشر کنند. بعلاوه، هدف ما این است  که مرکز علمی جامعی را برای دانشجویانی که در رشته های مختلف محیط زیست مشغول به تحصیل هستند فراهم آوریم.

زمینه ها و محورهای مربوط مجله شامل موارد ذیل خواهد شد:

 • برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست
 • آلودگی محیط زیست
 • تنوع زیستی و اکوسیستم ها
 • ارزیابی و آمایش محیط زیست
 • طراحی محیط زیست 
 • اکوتوریسم
 • توسعه پایدار و محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • حقوق محیط زیست
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • و...