اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد

مهندسی محیط زیست استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sina.sharif.edu/~abbpor/
abbporsharif.edu

سردبیر

دکتر پروین نصیری

بهداشت، ایمنی و محیط زیست استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

nassirisina.tums.ac.ir
02144867171- 44867170(داخلی 2710 و 2709)

مدیر داخلی

حسین شبانخو

مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

h.shabankhoogmail.com
02144861709

کارشناس نشریه

رقیه رضایی مقدم آستانه

کارشناس نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست

irsen1385gmail.com
02144867171- 44867170(داخلی 2710 و 2709)

مریم اسماعیلی علیشاه

کارشناس نشریه کارشناس نشریه

maryam.esmaeilygmail.com
02144867171- 44867170(داخلی 2710 و 2709)

ویراستار ادبی نشریه

جعفر نوایی

فوق لیسانس جامعه شناسی ویراستار ادبی

irsen1385gmail.com

ویراستار انگلیسی

زیور طواف زاده

فوق لیسانس ویراستار انگلیسی

irsen1385gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد

مهندسی محیط زیست استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sina.sharif.edu/~abbpor/
abbporsharif.edu

دکتر سید مهدی برقعی

مهندسی محیط زیست - تصفیه آب و فاضلاب استاد گروه فرایندهای مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه شریف، تهران ایران

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=mborghei
mborgheisharif.edu

دکتر نعمت الله خراسانی

تنوع زیستی و منابع طبیعی استاد گروه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khorasan#activity-2
khorasanut.ac.ir

دکتر فرامرز معطر

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا استاد گروه مهندسی آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

f-moatarsrbiau.ac.ir

دکتر پروین نصیری

بهداشت، ایمنی و محیط زیست استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

p-nasiri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
nassirisina.tums.ac.ir

دکتر امیرحسین جاوید

مهندسی محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

a.javidsrbiau.ac.ir

دکتر امیرحسام حسنی

مهندسی محیط زیست عضو گروه مهندسی محیط زیست و معاون دانشکده

faculty.srbiau.ac.ir/ah-hasani/fa
ahhassanisrbiau.ac.ir
0000-0003-2569-5446

دکتر نبی الله منصوری

مهندسی محیط زیست استاد مهندسی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

n-mansouri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
nmansouiringmail.com
021 44865001 3

دکترسهیل سبحان اردکانی

دکتری تخصصی علوم محیط زیست استاد دانشگاه آزاد ا سلامی واحد همدان

publons.com/researcher/1648262/s-sobhanardakani/)
s_sobhaniauh.ac.ir


Scopus Author ID = 54400096700

ORCID = 0000-0002-6038-0514

Research ID = J-5404-2019 (https://publons.com/researcher/1536124/soheil-sobhan-ardakni/) &

K-2213-2019 (https://publons.com/researcher/1648262/s-sobhanardakani/)

 

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد منابع و محیط زیست استاد پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375526
h-liaghatisbu.ac.ir
0000-0003-0604-6328