اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترسهیل سبحان اردکانی

دکتری تخصصی علوم محیط زیست استاد دانشگاه آزاد ا سلامی واحد همدان

publons.com/researcher/1648262/s-sobhanardakani/)
s_sobhaniauh.ac.ir


Scopus Author ID = 54400096700

ORCID = 0000-0002-6038-0514

Research ID = J-5404-2019 (https://publons.com/researcher/1536124/soheil-sobhan-ardakni/) &

K-2213-2019 (https://publons.com/researcher/1648262/s-sobhanardakani/)