نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب معدنی برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 59-72]
 • آب نامتعارف بررسی تاثیرات دراز مدت مصرف پساب برروی اعماق مختلف خاک [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 87-98]
 • آتریوم تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 53-67]
 • آرسنیک بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 121-134]
 • آزاد سازی تجاری آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 141-152]
 • آسیب‌پذیری اکولوژیکی ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در کارخانه سرب و روی لکان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 99-109]
 • آسیب شناسی تدوین خط مشی آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست ( مورد مطالعه سنجش محیط زیست طبیعی- دریاچه ارومیه) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • آسیب‌شناسی مدیریت عملکرد منابع انسانی آسیب‌شناسی مدیریت عملکرد منابع انسانی براساس فقدانِ مضامین یادگیریِ سبز در نظام بانکداری [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 67-80]
 • آفت‌کش‌ سازگاری برخی از عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌های شیمیایی با قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 91-102]
 • آگاهی زیست محیطی ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 103-122]
 • آگاهی زیست‌محیطی سنجش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران (مطالعه موردی: واحدهای لواسانات، تهران جنوب و شهر ری) [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 41-52]
 • آلودگی آب لوله‌کشی برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 59-72]
 • آلودگی صنعتی ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در کارخانه سرب و روی لکان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 99-109]
 • آلودگی محیط‌زیست ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در کارخانه سرب و روی لکان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 99-109]
 • آلودگی هوا برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 39-57]
 • آلودگی هوا ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان اتوبوس‌، در کاهش آلودگی هوای شهر کرج [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 79-90]
 • آمایش و پهنه‏بندی اراضی شهری مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 103-114]
 • آنتی بیوتیک سفکسیم بررسی فرایند ازن زنی کاتالیزوری با نانوکامپوزیت هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم-آلومنیوم نشانده شده بر روی زئولیت در معدنی سازی آنتی بیوتیک سفکسیم در محیط آبی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 29-47]

ا

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 141-152]
 • اتوبوس های تندرو برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 39-57]
 • اثرات گردش‌گری اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان بخش بایگ [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 1-11]
 • اثرات محیط‌زیستی ‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌ زیستی آن [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 107-120]
 • اجرای حقوق بین ‏الملل رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 45-56]
 • اردک سرحنائی مقایسه ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سرحنائی( Aythya ferina) با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ب در مناطق شمالی و جنوبی ایران [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-66]
 • ارزیابی تاب آوری ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 25-39]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی ‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌ زیستی آن [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 107-120]
 • ارزش نوعدوستانه ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 103-122]
 • اروند رود تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • ازن زنی کاتالیزوری بررسی فرایند ازن زنی کاتالیزوری با نانوکامپوزیت هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم-آلومنیوم نشانده شده بر روی زئولیت در معدنی سازی آنتی بیوتیک سفکسیم در محیط آبی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 29-47]
 • ایزوترم بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 91-102]
 • استارکلین ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 43-53]
 • اصفهان ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 25-39]
 • اصـل 50 قانون اساسی بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران» [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 41-53]
 • افت فشار بررسی تأثیر تخلخل بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به-همراه موانع متخلخل [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 13-25]
 • اقتصاد دانش‌بنیان تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • اقتصاد محیط‌زیست تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • اکسید گرافن افزایش کارایی غشا پلی پروپیلن فومارات (PPF) اصلاح شده توسط افزودنی اکسید گرافن / پلورونیکF68 به منظور تصفیه پساب کارخانجات سرامیک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 13-23]
 • اکوتوریسم ارزیابی راهبردهای بازاریابی پایداریِ اکوتوریسم در مناطق آزاد ایران: (مطالعه موردی منطقه آزاد اَروند) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 115-132]
 • الکترودیالیز معکوس تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • الگوی بهینه کشت تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • الگوریتم فراابتکاری طراحی شبکه زنجیره تامین زیست دیزل با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی تحت شرایط عدم قطعیت و حل آن با استفاده از الگوریتم MOPSO [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 13-27]
 • ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک ارائه الگوی پیاده‌سازی، راهبری و سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 75-90]
 • انتشار CO2 ارزیابی مقدار کاهش انتشار گازگلخانه‌ای CO2 در محیط زیست با جایگزینی پوزولان معدنی محلی به عنوان بخشی از سیمان در بتن‌ با رویکردکاهش‌آلایندگی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 27-39]
 • انتشار دی‌اکسیدکربن بررسی تاثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن: داده‌های تابلویی فضایی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 15-26]
 • انتشار گازهای گلخانه‌ای برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]
 • انـصاف بین نسلی بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران» [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 41-53]
 • اولویت‌بندی تفسیرگرایانه آسیب‌شناسی مدیریت عملکرد منابع انسانی براساس فقدانِ مضامین یادگیریِ سبز در نظام بانکداری [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 67-80]
 • اولویت‌بندی تفسیرگرایانه ارزیابی اثربخش‌ترین پیامدهای استراتژیک حسابداری سبز براساسِ کارکردِ گزارشگریِ پایدار [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 125-140]

ب

 • بازیافت بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکی کامپوزیت قیر با افزودن مواد بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 39-51]
 • بازدارندگی سازگاری برخی از عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌های شیمیایی با قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 91-102]
 • بازدهی ارائه‌ی طرح برای ساختمان‌های دارای پنل خورشیدی با کسب زوایای بهینه‌ی ماه‌های مختلف سال جهت افزایش میزان تولید برق [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 69-84]
 • بتن سبز ارزیابی مقدار کاهش انتشار گازگلخانه‌ای CO2 در محیط زیست با جایگزینی پوزولان معدنی محلی به عنوان بخشی از سیمان در بتن‌ با رویکردکاهش‌آلایندگی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 27-39]
 • بخش بایگ اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان بخش بایگ [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 1-11]
 • برنامه ریزی چند هدفه فازی طراحی شبکه زنجیره تامین زیست دیزل با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی تحت شرایط عدم قطعیت و حل آن با استفاده از الگوریتم MOPSO [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 13-27]
 • برنامه‌ریزی ریاضی تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • بیمارگر حشرات سازگاری برخی از عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌های شیمیایی با قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 91-102]
 • بوم‌شناسی جاده تاثیر جاده‌های جنگلی درجه دو بر شاخص سطح برگ و تاج‌پوشش در جنگل‌ بهره-برداری شده راش-ممرز (پژوهش موردی: بخش یک طرح جنگلداری لنگا، کلاردشت) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 63-74]

پ

 • پارامترهای دانه‌بندی مدل‌سازی رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 67-77]
 • پیامد زیست محیطی بررسی اثر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی-اکسید (CO2)(مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 111-124]
 • پیامدهای استراتژیک حسابداری ارزیابی اثربخش‌ترین پیامدهای استراتژیک حسابداری سبز براساسِ کارکردِ گزارشگریِ پایدار [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 125-140]
 • پتانسیل گرمایش جهانی(GWP) ارزیابی مقدار کاهش انتشار گازگلخانه‌ای CO2 در محیط زیست با جایگزینی پوزولان معدنی محلی به عنوان بخشی از سیمان در بتن‌ با رویکردکاهش‌آلایندگی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 27-39]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژی محورِ پویا آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 141-152]
 • پژوهش زمینه‌ای درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 73-88]
 • پساب بررسی تاثیرات دراز مدت مصرف پساب برروی اعماق مختلف خاک [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 87-98]
 • پساب سرامیک افزایش کارایی غشا پلی پروپیلن فومارات (PPF) اصلاح شده توسط افزودنی اکسید گرافن / پلورونیکF68 به منظور تصفیه پساب کارخانجات سرامیک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 13-23]
 • پسماند تر ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 43-53]
 • پلی پروپیلن فومارات افزایش کارایی غشا پلی پروپیلن فومارات (PPF) اصلاح شده توسط افزودنی اکسید گرافن / پلورونیکF68 به منظور تصفیه پساب کارخانجات سرامیک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 13-23]
 • پلورونیک F-68 افزایش کارایی غشا پلی پروپیلن فومارات (PPF) اصلاح شده توسط افزودنی اکسید گرافن / پلورونیکF68 به منظور تصفیه پساب کارخانجات سرامیک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 13-23]
 • پنبه افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 1-12]
 • پنل‌های خورشیدی ارائه‌ی طرح برای ساختمان‌های دارای پنل خورشیدی با کسب زوایای بهینه‌ی ماه‌های مختلف سال جهت افزایش میزان تولید برق [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 69-84]
 • پوزولان معدنی محلی ارزیابی مقدار کاهش انتشار گازگلخانه‌ای CO2 در محیط زیست با جایگزینی پوزولان معدنی محلی به عنوان بخشی از سیمان در بتن‌ با رویکردکاهش‌آلایندگی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 27-39]

ت

 • تاب آوری اجتماعات محلی ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 25-39]
 • تحلیل تفسیرگرایانه/ساختارمند ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 25-37]
 • تحلیل خط مشی آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست ( مورد مطالعه سنجش محیط زیست طبیعی- دریاچه ارومیه) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • تحلیل کیو ( ) ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 25-37]
 • تحلیل همبستگی فضایی تحلیل سنجش از دوری دینامیک فضایی پوشش گیاهی محصول سنجنده MODIS در ارتباط با شرایط اقلیمی (مورد: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 99-111]
 • تخریب فتوکاتالیستی بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 55-66]
 • تخریب گونه‌ها ‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌ زیستی آن [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 107-120]
 • تخصیص اراضی مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 103-114]
 • ترافیک بررسی اثر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی-اکسید (CO2)(مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 111-124]
 • تروریسم محیط‌زیستی تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 107-123]
 • تغییرات محیط‌زیست ارائه الگوی کیفیت حسابرسی سبز براساس ارزیابیِ شورای گزارشگری مالی انگلستان(FRC) از تغییرات محیط‌زیست [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تفکیک از مبدا ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 43-53]
 • تمایل به پرداخت برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 59-72]
 • تنوع ژنتیکی مقایسه ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سرحنائی( Aythya ferina) با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ب در مناطق شمالی و جنوبی ایران [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-66]
 • توسعه پایدار نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 125-139]
 • توسعه پایدار بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران» [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 41-53]
 • توسعه پایدار درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 73-88]
 • توسعه روستایی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان بخش بایگ [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 1-11]
 • توسعه محصولات جدید ارائه‌ مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 123-140]

ج

 • جایگزینی ناوگان فرسوده ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان اتوبوس‌، در کاهش آلودگی هوای شهر کرج [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 79-90]
 • جذب بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 91-102]
 • جیرفت تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • جزیره مینو شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 1-12]
 • جمع‌آوری‌گیاهی ‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌ زیستی آن [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 107-120]
 • جنایات بین‌المللی تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 107-123]
 • جنسیت بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعة ایرانی: یک تحقیق میدانی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 85-97]
 • جنگل‌های سردشت پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 1-12]

ح

 • حذف نفتالین بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 55-66]
 • حقوق بشردوستانه بین‌المللی تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 107-123]
 • حقوق بین ‏الملل محیط زیست رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 45-56]

خ

 • خاک بررسی تاثیرات دراز مدت مصرف پساب برروی اعماق مختلف خاک [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 87-98]
 • خاک قلیایی مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 49-61]
 • خیرگی تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 53-67]
 • خصوصیات خاک بررسی برخی ویژگی های موثر خاک در تفکیک گروه‌های گیاهی نواحی ساحلی (منطقه مورد مطالعه: بندر دیلم، شمال خلیج فارس) [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 57-69]
 • خط مشی گذاری محیط زیستی آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست ( مورد مطالعه سنجش محیط زیست طبیعی- دریاچه ارومیه) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • خلیج فارس بررسی برخی ویژگی های موثر خاک در تفکیک گروه‌های گیاهی نواحی ساحلی (منطقه مورد مطالعه: بندر دیلم، شمال خلیج فارس) [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 57-69]

د

 • داده‌های تابلویی فضایی بررسی تاثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن: داده‌های تابلویی فضایی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 15-26]
 • دی اکسید تیتانیوم بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 55-66]
 • دی‌اکسید کربن برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]
 • دانشجویان سنجش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران (مطالعه موردی: واحدهای لواسانات، تهران جنوب و شهر ری) [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 41-52]
 • دانشگاه پیام نور سنجش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران (مطالعه موردی: واحدهای لواسانات، تهران جنوب و شهر ری) [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 41-52]
 • دانه‌های روغنی مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 49-61]
 • دیدگاه زبان‌آموزان بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعة ایرانی: یک تحقیق میدانی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 85-97]
 • دریاچه ارومیه آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست ( مورد مطالعه سنجش محیط زیست طبیعی- دریاچه ارومیه) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 71-86]
 • دستگاه کمپوستر ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 43-53]
 • دیمتل فازی ارائه الگوی ریسک‌های HSE در خطوط انتقال شرکت گاز با ترکیب روش‌های فراترکیب و دیمتل فازی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 87-98]

ر

 • راندمان گرمایی بررسی تأثیر تخلخل بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به-همراه موانع متخلخل [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 13-25]
 • راندمان مؤثر بررسی تأثیر تخلخل بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به-همراه موانع متخلخل [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 13-25]
 • راهبردهای بازاریابی پایدار ارزیابی راهبردهای بازاریابی پایداریِ اکوتوریسم در مناطق آزاد ایران: (مطالعه موردی منطقه آزاد اَروند) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 115-132]
 • ریسک ادراکی برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 59-72]
 • ریسک‌محیط‌زیستِ زنجیره تامین پایدار ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 25-37]
 • ریسک‌های HSE ارائه الگوی ریسک‌های HSE در خطوط انتقال شرکت گاز با ترکیب روش‌های فراترکیب و دیمتل فازی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 87-98]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن: داده‌های تابلویی فضایی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 15-26]
 • رضایتمندی سکونتی ارزیابی مسکن معاصر اقلیم گرم و خشک با تاکید بر پاسخگویی اقلیمی و رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهراصفهان) [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 23-38]
 • رطوبت نسبی بررسی ارتباط رویش قطری توسکای ییلاقی با پارامترهای اقلیمی در جنگل‌های نکا- ظالمرود استان مازندران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 27-43]
 • رفتار اجتناب خالص و ناخالص برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 59-72]
 • رفتار خرید سبز ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 103-122]
 • رفتار سازشی اصول و راهکارهای طراحی فضای باز مدارس ویژه مبتنی بر بهبود رفتار سازشی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 129-143]
 • رقابت‌پذیری تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • رگرسیون مدل‌سازی رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 67-77]
 • رهبران محلی تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 25-41]
 • رهبری تحول آفرین سبز ارزیابی اثربخشی رهبری تحول آفرین سبز تحت نظام شایستگی پایدارِ منابع انسانی شرکت نفت استان گلستان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 71-86]
 • رودامین B بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 1-14]
 • رودخانه زاینده رود ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 25-39]
 • روش رگرسیون گام به گام استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 95-106]
 • روش سطح پاسخ بررسی فرایند ازن زنی کاتالیزوری با نانوکامپوزیت هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم-آلومنیوم نشانده شده بر روی زئولیت در معدنی سازی آنتی بیوتیک سفکسیم در محیط آبی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 29-47]
 • رویش قطری بررسی ارتباط رویش قطری توسکای ییلاقی با پارامترهای اقلیمی در جنگل‌های نکا- ظالمرود استان مازندران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 27-43]
 • روشنایی طبیعی تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 53-67]
 • رویکرد سبز ارائه‌ مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 123-140]

ز

 • زاهدان بررسی تاثیرات دراز مدت مصرف پساب برروی اعماق مختلف خاک [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 87-98]
 • زاویه‌ی بهینه ارائه‌ی طرح برای ساختمان‌های دارای پنل خورشیدی با کسب زوایای بهینه‌ی ماه‌های مختلف سال جهت افزایش میزان تولید برق [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 69-84]
 • زباله شناسایی عوامل اساسی موثر بر فرهنگ‌سازی فری‌سایکلینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • زیست پالایی بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 1-14]
 • زیست دیزل طراحی شبکه زنجیره تامین زیست دیزل با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی تحت شرایط عدم قطعیت و حل آن با استفاده از الگوریتم MOPSO [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 13-27]
 • زیست فعال سطحی بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 1-14]
 • زنجان تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 25-41]

ژ

 • ژن سیتوکروم b مقایسه ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سرحنائی( Aythya ferina) با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ب در مناطق شمالی و جنوبی ایران [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-66]
 • ژنوم میتوکندری مقایسه ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سرحنائی( Aythya ferina) با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ب در مناطق شمالی و جنوبی ایران [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-66]

س

 • ساخت‌ْگرایِ کیفی/تعاملی (IQA) آسیب‌شناسی قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 13-24]
 • ساختمان ارائه‌ی طرح برای ساختمان‌های دارای پنل خورشیدی با کسب زوایای بهینه‌ی ماه‌های مختلف سال جهت افزایش میزان تولید برق [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 69-84]
 • سازگاری اقلیمی شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 1-12]
 • سازگاری زیست محیطی شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 1-12]
 • سازمان مردم‌نهاد درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 73-88]
 • سرمایه اجتماعی تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 25-41]
 • سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بررسی اثر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی-اکسید (CO2)(مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 111-124]
 • سیکل آلام شبیه‌ سازی یک سایت نیروگاهی چرخه ترکیبی با هدف جذب دی‌اکسیدکربن و کاهش مخاطرات محیط زیستی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 141-153]
 • سیکل رانکین ارگانیک شبیه‌ سازی یک سایت نیروگاهی چرخه ترکیبی با هدف جذب دی‌اکسیدکربن و کاهش مخاطرات محیط زیستی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 141-153]
 • سیکل نت‌پاور شبیه‌ سازی یک سایت نیروگاهی چرخه ترکیبی با هدف جذب دی‌اکسیدکربن و کاهش مخاطرات محیط زیستی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 141-153]
 • سلول‌های خودکار پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 1-12]
 • سمن درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 73-88]
 • سنجش فرهنگ ارائه الگوی پیاده‌سازی، راهبری و سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 75-90]
 • سوخت های فسیلی برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]

ش

 • شاخص سبزینگی تحلیل سنجش از دوری دینامیک فضایی پوشش گیاهی محصول سنجنده MODIS در ارتباط با شرایط اقلیمی (مورد: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 99-111]
 • شاخص‌های HSE ارائه الگوی ریسک‌های HSE در خطوط انتقال شرکت گاز با ترکیب روش‌های فراترکیب و دیمتل فازی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 87-98]
 • شاخص‌های گیاهی و رطوبتی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 95-106]
 • شایستگی پایدارِ منابع انسانی ارزیابی اثربخشی رهبری تحول آفرین سبز تحت نظام شایستگی پایدارِ منابع انسانی شرکت نفت استان گلستان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 71-86]
 • شبیه‌سازی پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 1-12]
 • شبیه سازی رایانه‌ای تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 53-67]
 • شبیه سازی ساختمان ارزیابی مسکن معاصر اقلیم گرم و خشک با تاکید بر پاسخگویی اقلیمی و رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهراصفهان) [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 23-38]
 • شیمبار برآورد ارزش حفاظتی منطقه جنگلی شیمبار با استفاده از روش CVM و AHP [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 15-24]
 • شورای گزارشگری مالی انگلستان ارائه الگوی کیفیت حسابرسی سبز براساس ارزیابیِ شورای گزارشگری مالی انگلستان(FRC) از تغییرات محیط‌زیست [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • شورپسند بررسی برخی ویژگی های موثر خاک در تفکیک گروه‌های گیاهی نواحی ساحلی (منطقه مورد مطالعه: بندر دیلم، شمال خلیج فارس) [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 57-69]

ص

 • صنایع کشور برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]
 • صنعت فرآیندی ارائه الگوی پیاده‌سازی، راهبری و سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 75-90]
 • صنعت مواد غذایی ارائه‌ مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 123-140]

ط

 • طراحی پاسخگو اقلیمی ارزیابی مسکن معاصر اقلیم گرم و خشک با تاکید بر پاسخگویی اقلیمی و رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهراصفهان) [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 23-38]
 • طراحی شبکه زنجیره تامین طراحی شبکه زنجیره تامین زیست دیزل با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی تحت شرایط عدم قطعیت و حل آن با استفاده از الگوریتم MOPSO [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 13-27]
 • طراحی فضای باز اصول و راهکارهای طراحی فضای باز مدارس ویژه مبتنی بر بهبود رفتار سازشی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 129-143]
 • طراحی مسکن اکولوژیک شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 1-12]
 • طرح جنگلداری لنگا تاثیر جاده‌های جنگلی درجه دو بر شاخص سطح برگ و تاج‌پوشش در جنگل‌ بهره-برداری شده راش-ممرز (پژوهش موردی: بخش یک طرح جنگلداری لنگا، کلاردشت) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 63-74]

ع

 • عدالت میان نسلی نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 125-139]
 • عصاره‌ی استونی سازگاری برخی از عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌های شیمیایی با قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 91-102]
 • عصاره‌ی متانولی سازگاری برخی از عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌های شیمیایی با قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 91-102]
 • عکس‌برداری نیم‌کروی تاثیر جاده‌های جنگلی درجه دو بر شاخص سطح برگ و تاج‌پوشش در جنگل‌ بهره-برداری شده راش-ممرز (پژوهش موردی: بخش یک طرح جنگلداری لنگا، کلاردشت) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 63-74]
 • عملکرد افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 1-12]
 • عناصر اقلیمی تحلیل سنجش از دوری دینامیک فضایی پوشش گیاهی محصول سنجنده MODIS در ارتباط با شرایط اقلیمی (مورد: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 99-111]
 • عناصر غذایی کم مصرف مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 49-61]

غ

 • غشا افزایش کارایی غشا پلی پروپیلن فومارات (PPF) اصلاح شده توسط افزودنی اکسید گرافن / پلورونیکF68 به منظور تصفیه پساب کارخانجات سرامیک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 13-23]
 • غلظت بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 121-134]

ف

 • فاضلاب تصفیه شده افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 1-12]
 • فتوکاتالیست بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 55-66]
 • فراترکیب ارائه الگوی ریسک‌های HSE در خطوط انتقال شرکت گاز با ترکیب روش‌های فراترکیب و دیمتل فازی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 87-98]
 • فری‌سایکلینگ شناسایی عوامل اساسی موثر بر فرهنگ‌سازی فری‌سایکلینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • فرضیه پورتر تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • فرهنگ شناسایی عوامل اساسی موثر بر فرهنگ‌سازی فری‌سایکلینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • فرهنگ ایمنی فرآیند ارائه الگوی پیاده‌سازی، راهبری و سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 75-90]
 • فسفر بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 55-66]
 • فشار اسمز تاخیری تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • فناوری های CHP برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]

ق

 • قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز آسیب‌شناسی قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 13-24]
 • قوانین تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 25-41]

ک

 • کادمیوم بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 1-14]
 • کارایی مصرف آب افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 1-12]
 • کارکردِ گزارشگریِ پایدار ارزیابی اثربخش‌ترین پیامدهای استراتژیک حسابداری سبز براساسِ کارکردِ گزارشگریِ پایدار [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 125-140]
 • کارکردهای انتقادی ارزیابیِ کارکردِ گزارشگریِ شهروندی سبزِ شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 89-106]
 • کامپوزیت های بازیافتی بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکی کامپوزیت قیر با افزودن مواد بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 39-51]
 • کامپوزیت های قیری بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکی کامپوزیت قیر با افزودن مواد بازیافتی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 39-51]
 • کاهش CO2 بررسی اثر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی-اکسید (CO2)(مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 111-124]
 • کبالت و مدل سینتیکی جذب بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 1-14]
 • کیتوزان بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 91-102]
 • کربن آلی خاک استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 95-106]
 • کرج ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان اتوبوس‌، در کاهش آلودگی هوای شهر کرج [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 79-90]
 • کشف تغییرات پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 1-12]
 • کیفیت آب بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 121-134]
 • کیفیت حسابرسی سبز ارائه الگوی کیفیت حسابرسی سبز براساس ارزیابیِ شورای گزارشگری مالی انگلستان(FRC) از تغییرات محیط‌زیست [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • کیفیت محیط زیست آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 141-152]
 • کم‌آبیاری افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 1-12]
 • کمپوست ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 43-53]
 • کودکان با ناتوانی هوشی اصول و راهکارهای طراحی فضای باز مدارس ویژه مبتنی بر بهبود رفتار سازشی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 129-143]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای ارزیابی مقدار کاهش انتشار گازگلخانه‌ای CO2 در محیط زیست با جایگزینی پوزولان معدنی محلی به عنوان بخشی از سیمان در بتن‌ با رویکردکاهش‌آلایندگی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 27-39]
 • گازوئیل برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 39-57]
 • گیاهان علوفه ای مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 49-61]
 • گاهشناسی درختی بررسی ارتباط رویش قطری توسکای ییلاقی با پارامترهای اقلیمی در جنگل‌های نکا- ظالمرود استان مازندران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 27-43]
 • گرادیان شوری تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • گزارشگری شهروندی شرکتی ارزیابیِ کارکردِ گزارشگریِ شهروندی سبزِ شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 89-106]
 • گوگرد مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 49-61]

ل

 • لندست پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 1-12]

م

 • مادی ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 25-39]
 • ماده 9 قانون مدنی رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 45-56]
 • ماهواره لندست استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 95-106]
 • محیط زیست نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 125-139]
 • محیط زیست بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران» [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 41-53]
 • محیط زیست درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 73-88]
 • محیط زیست تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • محیط‌زیست شناسایی عوامل اساسی موثر بر فرهنگ‌سازی فری‌سایکلینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • محیط‌زیست تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 107-123]
 • محور کرج-چالوس بررسی اثر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی-اکسید (CO2)(مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 111-124]
 • مخاصمات مسلحانه تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 107-123]
 • مدارس ویژه اصول و راهکارهای طراحی فضای باز مدارس ویژه مبتنی بر بهبود رفتار سازشی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 129-143]
 • مدیریت مصرف آب تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 25-41]
 • مدلIVE ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان اتوبوس‌، در کاهش آلودگی هوای شهر کرج [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 79-90]
 • مدل Leap برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا) [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 135-146]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 67-77]
 • مدل سازی عامل بنیان برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 39-57]
 • مدل‏سازی مناطق شهری مدلسازی تخصیص و پهنه‏بندی اراضی شهری با استفاده از سیستم پویای تصمیم‏یار مکانی (DSDSS) با رویکرد ارزیابی تلفیقی مکانی (DISA) بر اساس شاخصهای زیست‏محیطی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چادگان) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 103-114]
 • مراجع قضایی داخلی نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 125-139]
 • مصرف انرژی بررسی تاثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن: داده‌های تابلویی فضایی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 15-26]
 • مصرف انرژی تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 53-67]
 • معماری ارائه‌ی طرح برای ساختمان‌های دارای پنل خورشیدی با کسب زوایای بهینه‌ی ماه‌های مختلف سال جهت افزایش میزان تولید برق [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 69-84]
 • معماری سبز شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 1-12]
 • معماری مسکن ارزیابی مسکن معاصر اقلیم گرم و خشک با تاکید بر پاسخگویی اقلیمی و رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهراصفهان) [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 23-38]
 • مقررات زیست‌محیطی تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]
 • منابع انرژی طبیعی ارزیابی مسکن معاصر اقلیم گرم و خشک با تاکید بر پاسخگویی اقلیمی و رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهراصفهان) [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 23-38]
 • منابع حقوق بین‏ الملل رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 45-56]
 • منطقه آزاد اَروند ارزیابی راهبردهای بازاریابی پایداریِ اکوتوریسم در مناطق آزاد ایران: (مطالعه موردی منطقه آزاد اَروند) [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 115-132]
 • منطقه حفاظت شده برآورد ارزش حفاظتی منطقه جنگلی شیمبار با استفاده از روش CVM و AHP [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 15-24]
 • موانع متخلخل بررسی تأثیر تخلخل بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به-همراه موانع متخلخل [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 13-25]

ن

 • نانو ذرات بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 91-102]
 • نانو کامپوزیت MgAl بررسی فرایند ازن زنی کاتالیزوری با نانوکامپوزیت هیدروکسید لایه ای دوگانه منیزیم-آلومنیوم نشانده شده بر روی زئولیت در معدنی سازی آنتی بیوتیک سفکسیم در محیط آبی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 29-47]
 • نت لوگو برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان [دوره 25، شماره 6، 1402، صفحه 39-57]
 • نسل‌های آینده بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران» [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 41-53]
 • نشاسته بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول‌‌های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان [دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 91-102]
 • نگرانی زیستمحیطی ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 103-122]
 • نگرش زیست‌محیطی سنجش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران (مطالعه موردی: واحدهای لواسانات، تهران جنوب و شهر ری) [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 41-52]
 • نوآوری تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 55-69]
 • نورسنجی تاثیر جاده‌های جنگلی درجه دو بر شاخص سطح برگ و تاج‌پوشش در جنگل‌ بهره-برداری شده راش-ممرز (پژوهش موردی: بخش یک طرح جنگلداری لنگا، کلاردشت) [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 63-74]

و

 • ویکور فازی ارزیابی اثربخشی رهبری تحول آفرین سبز تحت نظام شایستگی پایدارِ منابع انسانی شرکت نفت استان گلستان [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 71-86]
 • و محصولات غذایی ارگانیک ارزیابی اثرات ارزش نوع دوستانه، آگاهی زیست محیطی و رسانه اجتماعی بر رفتار خرید سبز با نقش میانجی هدف هنجاری و نگرانی زیست محیطی [دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 103-122]

ه

 • هواگرم‌کن خورشیدی بررسی تأثیر تخلخل بر عملکرد ترموهیدرولیکی یک کلکتور هواگرم خورشیدی به-همراه موانع متخلخل [دوره 25، شماره 5، 1402، صفحه 13-25]
 • هویت بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعة ایرانی: یک تحقیق میدانی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 85-97]
 • هویت زیست‌محیطی بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعة ایرانی: یک تحقیق میدانی [دوره 25، شماره 7، 1402، صفحه 85-97]

ی

 • یادگیری سبز آسیب‌شناسی مدیریت عملکرد منابع انسانی براساس فقدانِ مضامین یادگیریِ سبز در نظام بانکداری [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 67-80]