نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای زیرزمینی سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 19-30]
 • آلویتا آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • آلودگی هوا مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]

ا

 • ارزش آماری حیات بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]
 • ارومیه برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • ایزوترم جذب جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • اکسیژن متغیر محلول تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • انتشار مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • انتشار انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]
 • انتقال جرم تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • انعقاد و لخته سازی تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]

ب

 • بازیافت . باطریهای نوشابه خانواده بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]
 • برنامه سوم توسعه بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • بنزین بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • بویراحمد انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]

پ

 • پرلیت . جذب سطحی بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-68]
 • پسابهای نیروگاهی تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]
 • پسماند هسته ای اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت تریتیم در تولید انرژی با استفاده از گداخت هسته ای [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]
 • پلی استر اشباع نشده در پلیمریزاسیون بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]

ت

 • تابع توزیع احتمال گاما تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]
 • تابع توزیع احتمال لوگ نرمال دو پارامتری تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]
 • تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • تامین آب بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • تخت فعال بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]
 • تخم آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • تراف آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • ترسیب حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]
 • تری کلروفن اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • تصفیه فاضلاب بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]
 • تهران بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • تهران بزرگ بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • توجیه اقتصادی بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]

ج

 • جذب بیولوژیکی جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • جذب بیولوژیکی بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • جلبک بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]

چ

 • چرمسازی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • چوب بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]

ح

 • حاملهای انرژی بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • حمل و نقل مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • حوادث شیمیایی برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]

خ

 • خفاش گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]
 • خوزستان بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]

د

 • دریاچه انسان ساخت شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • دریاچه انسان ساخت بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • دمای سطح زمین برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • دمای هوا . ماهواره نوا برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • دوره بازگشت تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]

ر

 • رشد اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • رنگ آزو جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • رواناب شهری تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]

ز

 • زباله سوز بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]

س

 • ساترن تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • سارگاسوم بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • سم اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • سینیتیک جذب بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-68]
 • سوخت تریتیم اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت تریتیم در تولید انرژی با استفاده از گداخت هسته ای [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • سود - منفعت بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]

ش

 • شبیه سازی تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • شستشوی شیمیایی بویلر تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]

ص

 • صنایع غذایی و دارویی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • صنایع فلزی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • صنایع کانی غیر فلزی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • صنعت بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]

ع

 • عوامل زیست محیطی بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]

ف

 • فاضلاب بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • فاضلاب بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • فاضلاب بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • فلزات سنگین حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]

ق

 • قارچ آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • قزل آلا آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • قشم گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]

ک

 • کارون بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]
 • کروم بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • کیفیت بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • کیفیت آب شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • کلرورفریک حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]
 • کمیت بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • کمیت و کیفیت آب بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • کنه سخت انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]
 • کنه نرم انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]

گ

 • گداخت هسته ای اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت تریتیم در تولید انرژی با استفاده از گداخت هسته ای [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]

ل

 • لایه بندی حرارتی شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • لجن فعال تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • لجن فعال خشک جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • لکه نفتی بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-68]

م

 • ماشیت گرین آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • مالاتیون تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • ماهی سفید اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • متیل ترشری بوتیل اتر سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 19-30]
 • محیط زیست بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • مدلسازی مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • مدل سازی برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • مدلسازی ریاضی تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • مدل همبستگی برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • مس بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • منابع آب شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • منابع آب بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • مواد زائد بیمارستانی بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]
 • مواد زائد عفونی بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]
 • مواد شیمیایی خطرناک برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • موتورسیکلت مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • میوه خوار گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]

ن

 • نساجی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • نظارت تلویزیونی برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • نیکل بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • نمک های سولفید حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]