نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-46]
 • آلودگی دریا ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]
 • آلودگی صدا وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 51-66]
 • آلودگی صدا وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 75-86]
 • آلودگی هوا ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 85-90]
 • آموزش ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 1-18]

ا

 • احجام محدود مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی دریاچه ارومیه بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 39-50]
 • ارزیابی زیست محیطی اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 55-74]
 • اسکتروسکوپی جذب اتمی ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]
 • اطفاء حریق بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • الوم مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]
 • ایمنی مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 29-38]
 • انعقاد مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]

ب

 • بازیافت تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • بحران زیست محیطی پست مدرنیسم جهانی شدن و بحران زیست محیطی در هزاره سوم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 67-75]
 • بدنه شناور بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 12-24]
 • برنامه ریزی و مدیریت تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]

پ

 • پارک شهری مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 29-38]
 • پارک ملی تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]
 • پتروشیمی بندر امام بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 15-30]
 • پدیده های فیزیکی کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-48]
 • پرسشنامه ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 1-18]
 • پساب طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-60]
 • پست مدرنیسم پست مدرنیسم جهانی شدن و بحران زیست محیطی در هزاره سوم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 67-75]
 • پسمان کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]
 • پسماند تر تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • پسماند خشک تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • پناهگاه حیات وحش تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]

ت

 • تراز معادل فشار صوت وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 51-66]
 • تراز معادل فشار صوت وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 75-86]
 • تصفیه بیولوژیکی بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 15-30]
 • توربوجت بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • تونل انحراف آب بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 39-50]

ج

 • جاذب کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]
 • جذب سطحی حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 65-75]
 • جهانی شدن پست مدرنیسم جهانی شدن و بحران زیست محیطی در هزاره سوم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 67-75]
 • جیوه بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 15-30]

چ

 • چاه های نفت و گاز بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]

ح

 • حفاظت بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]

د

 • دریای آرام بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 12-24]
 • دفع تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]

ذ

 • ذخیره گاه زیسپهر تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]

ر

 • راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 15-30]
 • رسوب ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]
 • رودخانه شهر چای بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 39-50]

ز

 • زباله خانگی تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • زباله سوز بیمارستانی ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 85-90]
 • زیستگاه برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 19-28]
 • زون بندی تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]
 • زئولیت کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]

س

 • ساماندهی بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-46]
 • سد بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 39-50]
 • سرب حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 65-75]
 • سرعت وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 51-66]
 • سیکل ترکیبی اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 55-74]
 • سواحل حنوبی دریای خزر ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]

ش

 • شارترافیکی وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 51-66]
 • شانه داران بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 35-54]
 • شبیه سازی کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-48]
 • شهر تهران بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]

ص

 • صدا سنج وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 75-86]
 • صید صنعتی بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 35-54]
 • صرفه جویی انرژی ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 1-18]

ف

 • فرسایش بادی برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 19-28]
 • فرمالدهید طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-60]
 • فضای سبز مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 29-38]
 • فضای سبز بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • فلزات سنگین ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]
 • فیوم های فلزی ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 85-90]

ق

 • قم اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 55-74]

ک

 • کادمیوم بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 15-30]
 • کاربرد ریاضی کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-48]
 • کیتین کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]
 • کیتوزان کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]
 • کربن فعال حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 65-75]
 • کلراید فریک مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]
 • کل کربن آلی مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]
 • کمپوست تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • کوی 13 آبان بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]

ل

 • لجن فعال طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-60]
 • لکه نفتی مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]

م

 • ماهیان کیلکا بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 35-54]
 • ماهی خاویاری قره برون ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 31-84]
 • محیط زیست ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 1-18]
 • محیط زیست مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • مدیریت مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 29-38]
 • مدل IRIFR . E . A برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 19-28]
 • مدل سازی مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 1-12]
 • مدلسازی فیزیکی بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • مزاحمت بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-46]
 • مشارکت مردمی بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • مشاغل بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-46]
 • مقاومت شناور بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 12-24]
 • میگو کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]
 • مناطق بیابانی برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 19-28]
 • منبع خطی وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 75-86]
 • منحنی ایزوسونیک وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 75-86]
 • منطقه حفاظت شده توران تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 25-34]
 • منعقد کننده مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]
 • مواد زائد جامد تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]
 • موا مخاطره آمیز تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-64]

ن

 • نیترات مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-20]
 • نیروگاه اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 55-74]
 • نقشه همفرسا برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 19-28]

ه

 • هیدروکربن های آروماتیک ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 85-90]
 • هسته ای کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-32]