داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان publons 
Zahra Azizi سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار تمام وقت دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران  
علی Jahani ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشکده محیط زیست  
Saeed Mahdavi منابع طبیعی عضو هیآت علمی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
mohammad mazandarani شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر عضوهیات علمی انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
Habibollah Mohammadi آب و محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه کردستان  
neda Rezaei   modir ejrae  
Yaser Vaziri آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) هیئت علمی  
کامبیز ابراری واجاری منابع طبیعی دانشگاه لرستان  
کیومرث ابراهیمی کشاورزی و محیط زیست، مدیریت منابع آب استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران  
لیلا ابراهیمی مدیریت محیط زیست گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران  
لیلا ابراهیمی قوام آبادی   عضو هیات علمی علوم و تحقیقات خوزستان  
مهرنوش ابطحی محصل آلودگی هوا عضو هیئت علمی  
بیتا آیتی آب و محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس  
محمد علی احیایی انرژی های تجدید پذیر دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران ،  
محمدرضا احسانی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان  
احسان احمدی محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی University of Tehran  
آیدا احمدی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی مدیریت محیط زیست (HSE)، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی  
حسن احمدی آمایش سرزمین عضو هیات علمی گروه آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس  
فریال احمدی معماری و شهرسازی استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران  
ملیحه احمدی شهرهای پایدار عضو هیات علمی  
مجید احمدیان   استاد تمام  
محمود احمدپور برازجانی اقتصاد محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل  
مژگان احمدی ندوشن ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران  
داوود اخضری   دانشیار گروه مهندسی طبیعت دانشگاه ملایر  
مریم آخوندیان آب و محیط زیست هیئت علمی دانشگاه مازندران  
حامد ادب بیولوژی دریا، سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار  
مرتضی ادیب معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
حسین آدینه شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر استادیار گروه شیلات دانشگاه گنید  
آرش آذری آب و محیط زیست گروه مهندسی آّب ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه رازی کرمانشاه  
فرود آذری      
مصطفی آری   دکتری مهندسی مکانیک جامدات  
احمد آریافر آب و محیط زیست عضو هیئت علمی  
مهدی ایرانخواهی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آمایش سرزمین دانش آموخته دکترای علوم محیط زیست- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
محسن ایراندوست آب و محیط زیست مهندسی آب/دانشکده فنی/دانشگاه آزاد واحد کرمان  
رضا ارجمندی مدیریت محیط زیست دانشیار گروه مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران  
حسین ارزانی کشاورزی و محیط زیست، منابع طبیعی استاد تمام، علوم مرتع، دانشگاه تهران  
بهمن یار قلی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) آب و فاضلاب  
عباسعلی آروین پهنه بندی گیاهی، کشاورزی و محیط زیست عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  
بیتا آزادبخت آمایش سرزمین، حقوق محیط زیست هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  
علی ایزدی حقوق محیط زیست حقوق  
مریم آزموده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
صفورا اسدی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه گیلان  
فریده اسدیان سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
رضا اسفنحاری کناری   استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان  
غلامرضا اسلامی معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا  
سید سعید اسلامیان مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب  
جمشید اسلام دوست تنوع زیستی، منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس  
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه گرگان،گرگان، ایران  
کاظم اسماعیلی آب و محیط زیست، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد  
خسرو اشرفی آلودگی هوا دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
محمدرضا اشرف زاده تنوع زیستی دانشگاه شهرکرد  
محمدرضا اشرف زاده اشرف زاده اکوسیستم ها دانشگاه تهران  
سوسن اصغری سیستم اطلاعات جغرافیایی، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت محیط زیست  

https://www.webscience.com/wos/author/HNP-7747-2023

محسن اصغری   استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مکانیک  
حسن اعتصامی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، سم شناسی زیست محیطی هیات علمی دانشگاه تهران، گروه علوم و مهندسی خاک  
وحید اعتماد منابع طبیعی دانشگاه تهران  
جابر اعظمی آب و محیط زیست، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) شاخص های زیستی ، آلودگی های آب، پساب، فلزات سنگین و ارزیابی زیستی رودخانه ها با تاکید بر اکولوژی بزرگ بی مهرگان آبی  
جابر اعظمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان  
جواد افشار مواد هسته ای و رادیو اکتیو دانشگاه جامع امام حسین(ع)  
رضا افشاری مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی mashhad university of medical sciences  
محمدعلی افشار کاظمی هوش مصنوعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  
افسانه افضلی آلودگی هوا دانشگاه کاشان  
حسین آقامحمدی سیستم اطلاعات جغرافیایی استاد دانشگاه علوم و تحقیقات  
شیرین آقانجفی زاده بیولوژی دریا، تنوع زیستی هیئت علمی دانشگاه آزاد  
نرجس اکاتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران.  
حسن اکبری معماری و شهرسازی عضو هیات علمی/دانشگاه محقق اردبیلی  
مهری اکبری آلودگی هوا استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم جغرافیایی، گروه جغرافیای طبیعی  
عباس اکبرزاده مدیریت محیط زیست مدیر پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیطهای آبی/موسسه تحقیقات آب  
سهیل ایگدری تنوع زیستی گروه شیلات دانشگاه تهران  
مریم ایلانلو آمایش سرزمین، محیط زیست شهری گروه جغرافیا ، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران  
فریبا البرزی معماری و شهرسازی استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران  
ابراهیم آلبونعیمی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران  
علی اصغر آل شیخ سیستم اطلاعات جغرافیایی استاد دانشگاه  
محسن آل علی رسوب مدیرگروه  
سارا الله یاری بیک بهداشت محیط استادیار گروه بهداشت محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران  
زهرا الله داد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تهران -شمال.دانشکده علوم و فنون دریایی  
کامران الماسیه تنوع زیستی دانشگاه تهران  
آیدا آل هاشمی معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  
کریم امامی اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
علی امامی میبدی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
جلیل ایمانی تنوع زیستی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست- گرایش تنوع زیستی و زیستگاه ها علوم و تحقیقات  
مژگان امتیازجو بیوتکنولوژی و پساب صنعتی، بیولوژی دریا هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال  
منوچهر امیدواری مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،  
مجتبی امیری تنوع زیستی، منابع طبیعی هیات علمی دانشگاه سمنان  
محمد امیری آلودگی خاک استادیار دانشگاه هرمزگان  
محمد امیری آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد جواد امیری آمایش سرزمین استادیار دانشگاه تهران  
هوشنگ امیری اقتصاد محیط زیست استادیار، گروه حسابداری، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران  
سمیه امیرتیموری اقتصاد محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران  
حمید امیرنژاد اقتصاد محیط زیست    
ملیحه امینی بیوتکنولوژی و پساب صنعتی آلودگی و بیوتکنولوژی محیط زیست  
بابک امین نژاد آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) معاون دانشکده فنی و مهندسی استادیار پایه 10 گروه عمران واحد رودهن  
سید مهدی امینی نسب اکوسیستم ها، تنوع زیستی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری  
علیرضا انتظاری مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری  
لیلا آندرواژ مدیریت محیط زیست گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، ،خرمشهر،ایران  
امیر انصاری تنوع زیستی هیات علمی دانشگاه اراک  
امیر انصاری مدیریت محیط زیست هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک  
مجتبی انصاریان حقوق محیط زیست استادیار دانشگاه پیام نور  
حامد اهری امنیت غذایی    
ندا اورک آمایش سرزمین عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات خوزستان  
خالد اوسطی مدیریت منابع آب، منابع طبیعی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان  
فرزام بابایی مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی  
محمد بابااکبری ساری آلودگی خاک، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار دانشگاه زنجان  
رضا باباخانی معماری و شهرسازی مدرس دوره های معماری و هوش مصنوعی  
ملیحه باباخانی معماری و شهرسازی دانشگاه امام خمینی  
آرش باباخانیان آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) هیات علمی دانشگاه  
حسین بابازاده آب و محیط زیست گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
ساسان بابایی کفاکی سیستم اطلاعات جغرافیایی، منابع طبیعی دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
اسماعیل بابانژاد آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، فلزات سنگین گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
فرزام بابائی سمیرومی مدیریت محیط زیست استادیار گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران  
محمود بیات منابع طبیعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
آیدا بیاتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، پسماند، رسوب    
مریم بیات ورکشی آب و محیط زیست دانشگاه ملایر  
ضیا الدین بادیان آمایش سرزمین استادیار گروه جنگلداری لرستان  
ضیاالدین باده یان آمایش سرزمین هیات علمی دانشگاه لرستان  
اکبر باغوند آب و محیط زیست، فلزات سنگین دانشیار /دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران  
مجید باقرزاده خواجه آب و محیط زیست استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران  
محمد جعفر بحرانی منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. تلفن: 2286134-0713  
سمیه بیدقی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) هیئت علمی  
امیر بهزاد بذرگر ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور  
محمد براتی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان  
مجید برزگر   مشاور در خصوص سیستم های جمع آوری پسماند  
سید مهدی برقعی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران  
هستی برقعی پور مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد پرند  
بهنود برمایه ور مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر  
بهار بیشمی   دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گردشگری و توریسم  
رضا بصیری پهنه بندی گیاهی، منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده منابع طبیعی، دانشیار گروه جنگلداری  
شهرام بیک پور سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقیقات  
محمد رضا بمانیان معماری و شهرسازی استاد گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس  
مهدی بنایی سم شناسی زیست محیطی، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان  
امیر اسلام بنیاد منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان  
علیرضا بندراباد معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشکاه آزاد واحد تهران مرکزی کروه شهرسازی  
آزیتا بهبهانی نیا آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار آلودگی محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  
سعید بهزادی سیستم اطلاعات جغرافیایی استاد دانشگاه واحد علوم وتحقیقات  
نادر بهلولی آب و محیط زیست مدیریت دولتی،علوم انسانی،دانشگاه آزاد ،بناب،ایران  
هومن بهمن پور      
حمید بوستانی آلودگی خاک دانشگاه شیراز  
امین پاداش تحلیل ریسک زیست محیطی عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف  
قاسمعلی پاراد تنوع زیستی استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد نور  
شهناز پارسا   دکتری قارچ شناسی  
مریم پازکی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
آرش پاک اندیش   دانشجو  
مجتبی پاک پرور مدیریت منابع آب عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  
خوشناز پاینده آلودگی خاک گروه خاک شناسی، واحد اهواز، اهواز، ایران  
ابراهیم پذیرا آب و محیط زیست منابع آب  
محمد پیری اقتصاد محیط زیست دکتری اقتصاد نظری (عضو هیأت علمی)  
هادی پیراسته انوشه کشاورزی و محیط زیست استادیار/مرکز ملی تحقیقات شوری  
مهتاب پیرباوقار سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار  
عبدالحسین پری زنگنه آلودگی خاک، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان  
حمیدرضا پیروان آب و محیط زیست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،  
محمدرضا پروین حقوق محیط زیست استاد همکار دانشگاه علوم و تحقیقات  
بابک پیله ور منابع طبیعی دانشیار گروه جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان  
مصطفی پناهی اقتصاد محیط زیست مدیر گروه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی - دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران  
مریم پناهنده   دانشگاه  
فاطمه پودات طراحی محیط زیست عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز  
شراره پورابراهیم ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، مدیریت محیط زیست استادیارگروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  
حسن پوربابائی منابع طبیعی دانشگاه گیلان  
حمیدرضا پورخباز ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
حمیدرضا پورزمانی پسماند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
خلیل پورشمسیان آب و محیط زیست، فلزات سنگین دانشگاه مازندران  
حمیدرضا پورقاسمی محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها استادیار دانشگاه شیراز  
حمیدرضا پورقاسمی مدیریت بلایای طبیعی استادیار دانشگاه شیراز  
شهماز پورناصری معماری و شهرسازی شهناز پورناصری،عضو هیئت علمی دانشگاه رجایی با سمت استادیاری  
منصور پورنوری حقوق محیط زیست استاد یار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز  
عباس پورهاشمی حقوق محیط زیست عضو هیأت علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، (CIFILE)، تورنتو، کانادا  
زهرا تاجیک آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه جغرافیا  
مهدی تازه سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه اردکان  
حسن ترابی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشیار گروه مهندسی آب  
مسعود ترابی آزاد فیزیک دریا دانشیار دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال*(مسوول مکاتبات). https://publons.com/researcher/3146038/masoud-torabi-azad/
علی ترابیان بهداشت محیط دانشگاه تهران  
ایوب ترکیان آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه صنعتی شریف  
احمد تقدیسی سیستم اطلاعات جغرافیایی برنامه ریزی روستای  
محمدمهدی تقی زاده      
لعبت تقوی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) مدیر گروه آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات  
ادریس تقوای سلیمی لنگرودی آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه گیلان  
علی اکبر تقوائی شهرهای پایدار، معماری و شهرسازی استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس  
سولماز توتونچیان مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
محمد علی توفیقی آب و محیط زیست استادیار گروه فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی آل‌طه، تهران  
حسین توکلی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه میشیگان، میشیگان، امریکا  
محسن توکلی آب و محیط زیست استادیار دانشگاه ایلام  
بهرام ثقفیان مدیریت منابع آب استاد دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،  
بهروز جانی پور معماری و شهرسازی استادیار گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران  
امیرحسین جاوید آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تخقیقات https://publons.com/researcher/4827685/amir-h-javid/
سید عمادالدین جزایری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه تبریز  
حمیدرضا جعفری مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استاد تمام دانشکده مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران  
محمد حسین جعفری   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  
هادی جعفری آب و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود  
عبدالحسین جعفرزاده توسعه پایدار دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران  
احمد جعفری صمیمی اقتصاد محیط زیست دانشگاه مازندران  
احمد جعفرنژاد چقوشی توسعه پایدار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
علی جلالی هوش مصنوعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  
نوید جلال کمالی آب و محیط زیست مهندسی آب/دانشکده فنی/دانشگاه آزاد واحد کرمان.  
رضا جلیل زاده مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استاد  
رضا جلیل زاده ینگجه   عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات خوزستان  
مهدی جلیلی قاضی زاده پسماند، مدیریت پسماند دانشگاه شهید بهشتی  
شهلا جمیلی بیولوژی دریا، فیزیک دریا، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها مدیر ارتباطات علمی و پژوهشی موسسه تحقیقات شیلاتی کشور  
اسفندیار جهانتاب کشاورزی و محیط زیست گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا  
حسین جهانتیغ آب و محیط زیست، حقوق محیط زیست استادیار گروه منابع طبیعی و معاون آموزشی دانشگاه سیستان بلوچستان مجتمع عالی سراوان  
محمد حسین جهانگیر انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست شهری استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
علی جوادی فلزات سنگین دوره فوق دکترا در دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه اکرون، آمریکا  
آرش جوانشیر خویی   گروه شیلات دانشگاه تهران  
مقداد جور غلامی منابع طبیعی    
سید علی جوزی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، تحلیل ریسک زیست محیطی استاد تمام گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
اسماعیل چراغی اقتصاد محیط زیست، تحلیل ریسک زیست محیطی دکتری مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران  
مهرداد چراغی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیات علمی  
امیر چرخی مواد هسته ای و رادیو اکتیو پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ ای  
مصطفی چرم آلودگی خاک، کشاورزی و محیط زیست استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز  
مریم چشمه قصابانی معماری و شهرسازی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس  
عاطفه چمنی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه خوراسگان  
نسرین چوبکار آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، کشاورزی و محیط زیست هیات علمی  
مریم حاج رضایی بیوتکنولوژی و پساب صنعتی university of Malaya  
گودرز حاجیزاده منابع طبیعی دکتری علوم جنگل دانشگاه ساری.  
رضا حاجی سید محمد شیرازی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت منابع آب استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی  
علیرضا حاج ملا علی کنی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
احمد حاجی نژاد      
احمد حامی طراحی محیط زیست گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تبریز  
فرح حبیب معماری و شهرسازی ,استادتمام واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه ازاداسلامی  
نادر حبیب زاده تنوع زیستی هیئت علمی  
مجید حجازی آلودگی خاک گروه خاکشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
رضا حسین حیدری منابع طبیعی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه  
روح اله حیدری بهداشت محیط علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه  
مازیار حیدری اکوسیستم ها، منابع طبیعی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران  
معصومه حیدری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج  
مهدی حیدری منابع طبیعی دانشگاه ایلام  
نیما حیدرزاده آلودگی خاک آلودگی خاک ، استادیار دانشگاه خوارزمی  
وحید حیدرنتاج معماری و شهرسازی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران  
الهام حسنی مدیریت محیط زیست دانشگاه صنعتی مالزی  
امیرحسام حسنی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت منابع آب   https://publons.com/researcher/3129880/amir-hessam-hassani/
حسین حسنی مدیریت پسماند عضو هیات علمی دانشگاه  
نعمت حسنی آب و محیط زیست، مدیریت بلایای طبیعی استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی  
حسین حسینی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان  
سید بهشید حسینی معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران  
سید حسین حسینی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه ایلام-دانشکده فنی و مهندسی  
سید محسن حسینی منابع طبیعی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
مجتبی حسینی هوش مصنوعی دانشیار ، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان  
مهدی حسینی آب و محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) استادیار شیمی تجزیه-دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی  
علیرضا حسن اقلی آب و محیط زیست، مدیریت پسماند عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  
فرزاد حسن‌پور مدیریت منابع آب دانشیار دانشگاه زابل  
ایرج حسن زاد ناورودی منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان  
نسرین حسن زاده آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، امنیت غذایی هیات علمی/دانشگاه ملایر  
سید حسین حسینی فر شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر هیئت علمی دانشگاه گرگان  
امیر حمزه حقی آبی منابع طبیعی دانشیار دانشگاه لرستان  
پرویز حقیقت جو مدیریت منابع آب مهندسی آب ، آب وخاک ، دانشگاه زابل ، ایران  
کتایون حق وردی تنوع زیستی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه ، اکولوژی و تنوع زیستی  
امیر حسین حلبیان مدیریت بلایای طبیعی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  
منصور حلیمی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس  
منصوره حمیدی آلودگی صدا استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
امیر هومن حمصی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی، منابع طبیعی رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست  
سید هادی خاتمی آب و محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) رئیس گروه ارزیابی طرح های توسعه صنعتی و عمرانی  
امین خادمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، آمایش سرزمین استادیار وهیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملایر  
راحله خادمیان معماری و شهرسازی    
محمد حسن خادم زاده معماری و شهرسازی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  
حسین خارا بیولوژی دریا هیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد لاهیجان  
علی خاکی معماری و شهرسازی تهران- دانشگاه شهیدرجایی  
محمدحسن خانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، بیوتکنولوژی و پساب صنعتی هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  
محمدرضا خانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت محیط زیست دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران  
محمد علی خانی زاده معماری و شهرسازی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش علی آپادانا شیراز، ایران. انستیتو عمران، دانشکده معماری و عمران، دانشگاه باهنر  
محمدحامد خانمحمدی اقتصاد محیط زیست گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند  
مصطفی خبازی توسعه پایدار استادیار دانشگاه باهنر کرمان  
عباس خدابخشی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  
احمد خدادادی مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
احمد خدادادی دربان آلودگی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس  
مرتضی خداقلی کشاورزی و محیط زیست عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان  
جمال خداکرمی معماری و شهرسازی مدرس دانشگاه  
سمیرا خدیوی مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن  
رضا خیرابادی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، گروه زبان‌های خارجی  
نعمت ا... خراسانی تنوع زیستی، منابع طبیعی هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
ساناز خرمی پور ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب  
سرور خرم دل کشاورزی و محیط زیست گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  
شهرزاد خرم نژادیان آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دکترای علوم محیط زیست و عضو هیئت علمی و مدیرگروه محیط زیست دانشگاه آزاد إسلامی واحد دماوند  
مجید خزایی مدیریت منابع آب عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد  
مریم خستو معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  
حسن خسروی مدیریت بلایای طبیعی هیات علمی دانشگاه تهران  
شیدا خسروی اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  
سید مصطفی خضری آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) علوم و تحقیقات  
سید محمد رضا خطیبی شهرهای پایدار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران  
محمد علی خلیجی محیط زیست شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
مرتضی خلجی اسدی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه پتروناس  
عبدالرضا خواجه زاده فلزات سنگین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی داراب  
مرتضی خورسندی اقتصاد محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  
فرامرز خوش اخلاق آمایش سرزمین، مدیریت منابع آب هیات علمی/ دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران  
کاظم خوشدل مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه تبریز  
غلامرضا خوش فر مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست، مدیریت محیط زیست دانشیار جامعه شناسی/ دانشگاه گلستان  
زهرا خوشنود آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، بیولوژی دریا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول  
حسن دارابی طراحی محیط زیست استادیارگروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
تورج دانا مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
علی دانشی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آلودگی هوا کارشناس محیط زیست  
حسین داوری مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان  
رحیم دبیری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، فلزات سنگین گروه زمین شناسی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران  
فرهاد دبیری حقوق محیط زیست    
علی دریابیگی زند آلودگی خاک خاک ، آب ، پسماند  
مزدک دُربیکی مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر  
احسان دریکوند آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  
احسان دریکوند آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده علوم آب  
عبداله درگاهی آب و محیط زیست، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  
بابک درویشی حقوق محیط زیست استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی  
امید دژدار معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
سیده سولماز دشتی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آمایش سرزمین دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
سولماز دشتی آمایش سرزمین، مدیریت محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
مهدی دشت بزرگ آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/3921531/mehdi-dashtbozorg/
حسین دلاوری امرئی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیئت علمی / دانشگاه بجنورد  
آزاده دلجویی اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران  
محمد دهدار درگاهی آمایش سرزمین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان  
علی دهقانی   مدیرگروه اقتصاد تهران جنوب  
مجید دهقانی مدیریت منابع آب گروه مهندسی عمران دانشگاه ولیعصر  
رضا دهمرده بهروز آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استاد دانشگاه  
ناصر دوات گر آلودگی خاک معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات آب  
محسن ذبیحی آب و محیط زیست، منابع طبیعی گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران  
مهدی ریاحی خرم   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
مجید ریاحی سامانی   دانشگاه آزاد خمینی شهر  
رضا رادفر هوش مصنوعی گروه مدیریت صنعتی. دانشکده مدیریت و اقتصاد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران.ایران  
سعید راسخی اقتصاد محیط زیست دانشگاه مازندران  
برهان ریاضی گونه های جانوری واحد علوم و تحقیقات  
فاطمه راضی آستارایی انرژی های تجدید پذیر، طراحی محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
مریم رباطی آمایش سرزمین uni1604-b2 mahestan tower- south golestan.saat SQ  
فاطمه رجایی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس  
سیده هدی رحمتی  

استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4866716/seyedeh-hoda-rahmati/
راضیه رحیمی آمایش سرزمین هیات علمی  
محمود رضا رحیمی محیط زیست شهری دانشگاه یاسوج- ریاست دانشگاه یاسوج  
ابولفضل رحمانی ثانی آب و محیط زیست دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پرشکی سبزوار، سبزوار، ایران  
زینب رحمتی منابع طبیعی دکتری علوم جنگل از دانگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
مصطفی رحیم نژاد بیوتکنولوژی و پساب صنعتی هیات علمی/ دانشگاه صنعتی انوشیروان بابل  
رامین رستمی آب و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب  
فرحناز رستمی مدیریت بلایای طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه  
محمد رستمی خلج مدیریت منابع آب، منابع طبیعی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران  
احتشام رشیدی مدیریت محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
فرحناز رشیدی آمایش سرزمین استادیار موسه تحقیقات جنگلها و مراتع  
شکوفه رضایی کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج  
مسعود رضایی کشاورزی و محیط زیست بنیاد دانشنامه نگاری ایران  
سحر رضایان مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
مجید رضایی بنفشه آلودگی هوا دانشگاه تبریز  
حسن رضائی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشیار گروه محیط زیست-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
حسن رضائی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، دریاچه های آب شیرین استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
شکوفه رضائی آلودگی خاک، کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  
محمدهاشم رضائی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
مهدیه رضائی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه  
محمد رضوانی آمایش سرزمین دانشیار و رئیس گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران  
فاطمه رضویان   استادیار گروه محیط زیست، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی  
منیره رفعت اقتصاد محیط زیست هیات علمی/ دانشگاه اصفهان  
مریم رفعتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
بهروز رک رک مواد هسته ای و رادیو اکتیو هیات علمی سازمان انرژی اتمی  
امین رمضانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر  
محمد ابراهیم رمضانی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز  
مهدی رمضانی   استاد یار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی  
نیما رنجبر مالی دره آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد، محمودآباد، ایران  
رضا رنج پور اقتصاد محیط زیست دانشگاه تبریز  
رضا روکی فلزات سنگین، هوش مصنوعی معاون دانشجویی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند  
مرضیه رئیسی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملبورن،استرالیا*(مسئول مکاتبات)  
علی زارع حقوق محیط زیست استادیار دانشکده حقوق  
محمد رضا زارع مواد هسته ای و رادیو اکتیو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
سحر زارعی حقوق محیط زیست استادیار و مدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
عبدالرسول زارعی منابع طبیعی دانشگاه فسا  
مژگان زعیم دار مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی منابع طبیعی– محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران ، ایران چکیده  
مژگان زعیم دار آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) گروه مهندسی محیط زیست هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
زهرا زمانی معماری و شهرسازی دانشگاه تهران  
سیدقاسم زمانی   دانشیار دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
روزبه زمانیان محیط زیست شهری استادیار دانشگاه آزاد پردیس  
مهدی زندیه شهرهای پایدار، معماری و شهرسازی دانشیار معماری منظر و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی  
پیام زنگانه رنجبر آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران  
محمد رضا زنگویی   دکتری مهندسی مکانیک  
رامین ساریخانی آب و محیط زیست، فلزات سنگین هیئت علمی زمین شناسی محیط زیست دانشگاه لرستان خرم آباد  
محمد ساکی زاده آب و محیط زیست، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) مدیر گروه رشته علوم محیط زیست  
حسام الدین سالاریان انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور  
محمد علی سالاری علی ابادی بیولوژی دریا استاد  
حمیدرضا سالمی مدیریت پسماند عضو هیات علمی - سازمان تحقیقات  
بابک سامانی   دانشگاه شهید چمران اهواز بخش علوم زمین  
مهدی سیاهی انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی گروه کنترل واحد علوم و تحقیقات  
مهدی سیاهی انرژی های تجدید پذیر معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه برق _ قدرت وکنترل، عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران.  
سید محمد جواد سبحانی توسعه پایدار دکتری ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی  
سهیل سبحان اردکانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان https://publons.com/researcher/1536124/soheil-sobhan-ardakni/
غلامرضا سبزقبائی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، مدیریت محیط زیست استادیارگروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
علیرضا سپهوند منابع طبیعی فارغ التحصیل دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران  
علیرضا سپه وند تحلیل ریسک زیست محیطی استادیار دانشکده منابع طبیعی لرستان  
احد ستوده   دانشگاه یزد  
نوشین سجادی مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی– محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران ، ایران چکیده  
محمدصادق سخاوت جو آلودگی هوا دانشیار دانشگاه  
محمد حسین سرایی توسعه پایدار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد  
علیرضا سرائی انرژی های تجدید پذیر گروه مکانیک،دانشکده فنی،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،تهران،ایران  
مهدی سرائی تبریزی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.  
رحیم سرور مدیریت بلایای طبیعی استاد  
سعید سعادت آلودگی خاک هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب  
محسن سعیدی رسوب دانشیار دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران  
کیومرث سفیدی اکوسیستم ها، مدیریت محیط زیست دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
بهرنگ سلاجقه آمایش سرزمین، مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین  
پرویز سلاطی      
پروانه سلاطین اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه.  
رامین سلماسی آلودگی خاک استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز  
کریم سلیمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی،  
محسن سلیمانی انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
علی سلمانپور زنوز اقتصاد محیط زیست استادیار و عضو هیات علمی، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند، ایران  
عبدالرسول سلمان ماهینی آمایش سرزمین عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
فهیمه سلیم پور   عضو هیئت علمی دانشگاه واحد تهران شمال  
جمال الدین سهیلی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  
محمدتقی سوادپور مدیریت پسماند هیئت علمی  
بابک سوری آمایش سرزمین، انرژی های تجدید پذیر دانشیار دانشگاه کردستان / دانشکده منابع طبیعی / گروه محیط زیست  
جواد سوسنی منابع طبیعی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان  
کامران شایسته ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر  
کامران شایسته آمایش سرزمین استادیار برنامه ریزی محیط‌زیست، سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست ملایر  
بیتا شایگانی اقتصاد محیط زیست دانشگاه پیام نور، واحد شهریار، گروهاقتصاد، تهران، ایران  
فردین شالویی شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر دانشگاه شهر کرد  
شبنم شاملو معماری و شهرسازی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
آزاده شاهچراغی      
مهران شبانکاری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، پهنه بندی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز  
سید محمد شبیری مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور  
سید محمد شبیری   پیام نور  
معصومه شجاعی مدیریت محیط زیست هیئت علمی  
شیرین شیرازیان حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی گروه حقوق محیط زیست  
احمد شرافتی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علوم و تحقیقات  
محسن شرافتمندراد اکوسیستم ها، منابع طبیعی دانشگاه جیرفت  
آناهیتا شریعت منابع طبیعی دکترای اصلاح نباتات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران  
سارا شریعتی معماری و شهرسازی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران  
میترا شریعتی تنوع زیستی دانشگاه تنت هلند  
حجت شرفی آب و محیط زیست عضو هیات علمی  
علی شرقی معماری و شهرسازی دانشیار گروه معماری- دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران.  
بهزاد شیرکوند هداوند بازیافت پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش  
عبدالرسول شیروانیان کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس  
مریم شعار آب و محیط زیست استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
اندیشه شیعه بیگی انرژی های تجدید پذیر، بازیافت ندارد  
اندیشه شیعه بیگی انرژی های تجدید پذیر انرژی  
فاطمه شفیعی کشاورزی و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
مجید شفیع پور مطلق آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) - استادیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران - قایم مقام و رییس کنوانسیون های بین الملل سازمان محیط زیست ایران  
احسان شکیب آلودگی صنعتی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات  
فاطمه شکریان مدیریت منابع آب استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری  
کاوه شکوهی دهکردی معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه ازاد رودهن  
بهمن شمس تنوع زیستی استاد واحد علوم تحقیقات  
علی شمس کشاورزی و محیط زیست دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، صندوق پستی 313  
بهمن شمس اسفند آباد تنوع زیستی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات  
علی اکبر شمسی پور آلودگی هوا استادیار گرو جغرافیا دانشگاه تهران  
تکتم شهریاری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیات علمی ذانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
علی شهریاری بهداشت محیط هیات علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
علی شهرجردی   دکتری مهندسی مکانیک جامدات با زمینه کامپوزیت  
بهار شهنواز   دانشگاه فردوسی مشهد  
افشین شوکتی پور ثانی فلزات سنگین مدیریت بخش محیط زیست سازمان انرژی اتمی ایران  
پروین صادقی بیولوژی دریا دانشگاه علوم دریایی چابهار  
حسین صادقی مواد هسته ای و رادیو اکتیو عضو هیئت علمی دانشگاه اراک  
سید کمال صادقی اقتصاد محیط زیست، توسعه پایدار دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز  
سید محمدمعین صادقی آب و محیط زیست دکتری علوم جنگل، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، ارومیه  
مهدی صادقی بهداشت محیط هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
مهدی صادقی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، بهداشت محیط هیات علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
سعید صادقیان سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور  
فردین صادق زاده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
طاهره صادق لو   دانشگاه فردوسی مشهد  
اسماعیل صالحی محیط زیست شهری دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
صادق صالحی اقتصاد محیط زیست استاد دانشگاه  
علیرضا صالحی اکوسیستم ها عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج  
غلامرضا صالحی آلودگی صنعتی، انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه مهدسی مکانیک  
محمد علی صالحی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، بیوتکنولوژی و پساب صنعتی مدیر گروه مهندسی شیمی - دانشگاه گیلان  
کیوان صائب آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی  
حسین صباحی کشاورزی و محیط زیست عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
حمیدرضا صباغی شهرهای پایدار عضو هیات علمی و مدیر گروه شهرسازی و جغرافیا دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران شمال  
الناز صباغ تازه آلودگی خاک، کشاورزی و محیط زیست استادیار گروه علوم خاک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران  
محمدرضا صبور آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران  
فرشاد صحبت زاده لنبر آب و محیط زیست گروه فیزیک اتمی و مولکولی/دانشکده علوم پایه/دانشگاه مازندران/بابلسر  
نسیم صحرائی نژاد طراحی محیط زیست، معماری و شهرسازی گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
عبدالله صداقت کردار آلودگی هوا استادیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، و هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو  
محمد حسین صرافزاده بیوتکنولوژی و پساب صنعتی رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب  
محبوب صفاری کشاورزی و محیط زیست گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، ایران  
امید صفری شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر استادیار گروه شیلات دانشگاه فردوسی مشهد  
رقیه صفری آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر هیات علمی دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه گرگان  
مهسا صفری پور آمایش سرزمین استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران  
مهسا صفری پور مدیریت محیط زیست استادیار، گروه کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  
سید علی صفوی طراحی محیط زیست، معماری و شهرسازی هیئت علمی (استادیار) دانشگاه تربیت مدرس  
علی محمد صنعتی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.  
افشار ضیاظریفی فلزات سنگین استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی و معدن دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان  
محمدمهدی ضرابی کشاورزی و محیط زیست، منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
محمدرضا طاطیان منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
کامبیز طاهری آبکنار منابع طبیعی دانشگاه گیلان  
فریدون طاهری سرتشنیزی محیط زیست شهری، منابع طبیعی دانشگاه تهران  
مسعود طاهریون آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، آلودگی هوا دانشگاه صنعتی اصفهان  
سبحان طیبی حقوق محیط زیست گروه حقوق محیط زیست  
لیما طیبی شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر    
سحر طبیبیان آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی  
منوچهر طبیبیان معماری و شهرسازی استاد تمام، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  
محمد طلایی پور   گروه صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران  
محمد مهدی طهرانی آلودگی خاک، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) موسسه تحقیقات خاک و آب  
نرگس ظهرابی آب و محیط زیست استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.  
آرزو عابدی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار دانشگاه شاهرود، گروه معدن  
محمد نقی عادل منابع طبیعی دانشگاه گیلان  
کامران عادلی منابع طبیعی دانشگاه لرستان  
امین عارفی توسعه پایدار استادیار دانشکده عمران و مدیریت، موسس اموزش عالی پویش، قم، ایران  
امیر عارفیان آب و محیط زیست، آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، هیات علمی  
محمد عامل صادقی آب و محیط زیست استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد  
اسماعیل عباسی مدیریت بلایای طبیعی استادیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر  
علی اکبر عباسی محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد  
مریم عباسی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) پژوهشگاه نفت  
مجید عباسپور آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/3035766/madjid-abbaspour/
پیمان عباس زاده دهجی   استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان  
ناصر عبدی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، رسوب استادیار/ دانشگاه آزاد اهر  
اشکان عبدالی سوسن انرژی های تجدید پذیر هیأت علمی واحد آستارا و مدیر گروه رشته های فنی مهندسی، هیأت علمی مدعو واحد علوم و تحقیقات  
محسن عبداللهی حقوق محیط زیست استادیار دانشکده شهید بهشتی  
علی اصغر عبدالهی محیط زیست شهری هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر  
محمدرضا عبدلی اقتصاد محیط زیست دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران  
محمد علی عبدلی بازیافت استاد دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست  
پرویز عبدی نژاد توسعه پایدار، رسوب عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان  
فریده عتابی آلودگی هوا  
 
آزاده عتباتی آب و محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری  
تهمینه عدالت جو حقوق محیط زیست استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی  
ملیحه عرفانی اکوسیستم ها، تنوع زیستی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.‏  
سید یوسف عرفانی فرد منابع طبیعی دانشیار گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز  
رضا عزتیان مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
علی عزیزی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  
نجم الدین عزیزی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت پسماند هیات علمی  
ابوالفضل عسکری ساری فلزات سنگین گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
آبتین عطایی انرژی های تجدید پذیر استادیار تمام وقت و مدیر گروه گروه مهندسی انرژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
پدرام عطارد   دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
سینا عطار روشن اکوسیستم ها مدیر پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
علیرضا عظیمی آب و محیط زیست هیات علمی  
مژگان سادات عظیمی آمایش سرزمین، منابع طبیعی استادیار دانشگاه گرگان  
یوسف عظیمی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست  
حمیدرضا عظمتی معماری و شهرسازی    
سعید عظمتی معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق  
علی اکبر عظمتی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی - استادیار  
حمیدرضا عظیم زاده آلودگی خاک دانشگاه یزد  
امیرحسین علی بیگی کشاورزی و محیط زیست هیئت علمی  
دکتر علی پور اقتصاد محیط زیست    
هادی علی پور تنوع زیستی هئیت علمی دانشگاه ارومیه  
هادی علیپور تنوع زیستی دانشگاه ارومیه  
حسینعلی علیخانی آلودگی خاک دانشگاه تهران  
مرضیه علی خواه اصل ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار/ دانشگاه پیام نور  
مرضیه علی خواه اصل آمایش سرزمین، منابع طبیعی استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران  
اسماعیل علیزاده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
افشین علیزاده تنوع زیستی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
رضا علیزاده آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم  
افشین علیزاده شعبانی اکوسیستم ها، تنوع زیستی دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
سحر علینژاد معماری و شهرسازی استادیار گروه معماری، دانشکده فنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی  
سید جلیل علوی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس  
سید محمود علوی آلودگی هوا , Mechanical Engineering Department, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran  
علی اکبر عنابستانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی  
منصور غیاث الدین آلودگی هوا، پسماند    
لیلا غیرتی آرانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت پسماند دانشگاه پیام نور  
لیلا غیرتی آرانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه پیام نور  
میترا غفاری آلودگی خاک دانشگاه تربیت مدرس تهران  
هانیه غفاری آمایش سرزمین، تنوع زیستی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه سراسری کردستان (سنندج)  
حمید رضا غفار زاده      
لیلا غلامی آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
فرید غلامرضا فهیمی پسماند، مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی  
نسیم فاضلی معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه علامه دهخدا، قزوین،ایران  
نقی فاضلی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار، گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران  
سید احسان فاطمی مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه  
مهدی فاطمی معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  
مریم فانی انرژی های تجدید پذیر، بازیافت دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
حسین فتاحیان آلودگی صنعتی، انرژی های تجدید پذیر گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران  
ابراهیم فتائی مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل  
ابوالحسن فتح آبادی تحلیل ریسک زیست محیطی استادیار دانشکده منابع طبیعی گنبد  
مهدی فتح آبادی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
هومن فتوره چی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، بیوتکنولوژی و پساب صنعتی دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران  
الهام فیجانی آب و محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
آزیتا فراشی تنوع زیستی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
سعید فراهانی فرد اقتصاد محیط زیست هیات علمی دانشگاه قم  
علیرضا فرید حسینی آب و محیط زیست استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد رضا فرزانه مدیریت منابع آب ضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
فروغ فرساد ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، بازیافت، مدیریت پسماند هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات  
شهناز فرمانی      
خلیل فرهادی آب و محیط زیست دانشگاه ارومیه  
همایون فرهادیان توسعه پایدار، مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس  
الهام فروتن آمایش سرزمین، منابع طبیعی عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور  
منوچهر فروتن معماری و شهرسازی استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.  
مریم فروزد شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر، مدیریت محیط زیست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  
محمد فروهر واجارگاه آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر دانشگاه گیلان  
جواد فشارکی      
جهانگیر فقهی تنوع زیستی، منابع طبیعی استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
رضا فقیهی مواد هسته ای و رادیو اکتیو هیات علمی دانشگاه شیراز  
فرامرز فقیهی انرژی های تجدید پذیر استادیار دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران  
علی فقیه حبیبی توسعه پایدار استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  
سامره فلاحتکار سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس  
هدایت فهمی آب و محیط زیست کارشناس منابع آب  
رحیم فوکردی توسعه پایدار استادیار گروه مدیریت دانشگاه قم  
مریم قیاسی بیولوژی دریا پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  
روح الله قاسمی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست مدییریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
صادق قاسمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
مصطفی قاسمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه پتروناس، مالزی  
فرهاد قاسمی آقباش منابع طبیعی دانشگاه ملایر  
رقیه قاسمپور طراحی محیط زیست عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
رقیه قاسم پور      
عباس قاسمی زاد مواد هسته ای و رادیو اکتیو عضو هیئت علمی گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان  
مهدی قیافه داوودی آب و محیط زیست رئیس بخش تحقیقات جهادکشاورزی مشهد  
محمد جواد قانعی بافقی منابع طبیعی استادیار دانشگاه اردکان  
عبدالکریم قائدی معماری و شهرسازی هیئت علمی دانشگاه پیام نور هرمزگان، گروه معماری و شهرسازی  
مرتضی قبادی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه لرستان  
فریدون قدیمی سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه صنعتی اراک  
جمال قدوسی مدیریت محیط زیست استاد یار مدعودانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران  
علیرضا قراگوزلو سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت محیط زیست رئیس مرکز تحقیقات نقشه برداری کشور  
فرشید قربانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه کردستان  
محسن قربانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) داانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
محمد قربانپور بیوتکنولوژی و پساب صنعتی عضو هیئت علمی / دانشگاه محقق اردبیلی  
حسین قربانی زاده خرازی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب استادیار پایه 11 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر  
مهدی قرخلو توسعه پایدار دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران  
روح اله قیصری مواد هسته ای و رادیو اکتیو دانشگاه خلیج فارس  
حسین قطمیری آمایش سرزمین    
محمد قلی زاده ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی -دانشگاه گنبد کاووس  
مریم قلمبردزفولی معماری و شهرسازی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس  
علی قمی اویلی مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی رئیس گروه میراث طبیعی'وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور  
سجاد قنبری منابع طبیعی استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز  
عبدالحمید قنبران توسعه پایدار استادیار گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران.  
پرگل قوام مصطفوی شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر مدیر گروه بیولوژی دریا  
اکبر قویدل کشاورزی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی  
صالح قویدل اقتصاد محیط زیست    
مسعود کیادلیری سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران.  
نرگس کارگری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان  
اسلام کاشی محیط زیست شهری عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی  
خشایار کاشانی جو توسعه پایدار، معماری و شهرسازی عضو هیات علمی واحد شهر قدس  
عبدالرضا کاشکی مدیریت منابع آب عضو هیات علمی/ دانشگاه حکیم سبزواری  
آزاده کاظمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک  
روح اله کاظمی حمل و نقل شهری، حمل و نقل (مترو)، مدیریت محیط زیست استادیار  
علی کاظمی آب و محیط زیست Tarbiat Modares University Birjand University  
علی کاظمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک  
سهیلا کاغذیان آب و محیط زیست استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
محسن کافی طراحی محیط زیست استاد  
حمیدرضا کامیاب آمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
عزیز کامران پسماند فاضلاب بیمارستانی  
مریم کیانی صدر ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران  
داود کاه فروشان آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مدیریت محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند  
عطاا... کاویان سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
عبدالرضا کرباسی   دانشیار دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران  
نرجس السادات کربلایی قمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
داوود کرتولی‌نژاد منابع طبیعی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
جلال کرمی سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس  
مختار کرمی آمایش سرزمین استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری  
داریوش کریمی حقوق محیط زیست استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.  
زهرا کریمی اقتصاد محیط زیست دانشگاه تبریز  
سعید کریمی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
نعمت الله کریمی سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور- اقلیم شناسی ماهواره ای، سیستم های اطلاعات جغرافیایی  
حسن کریم زادگان اقتصاد محیط زیست دانشگاه رئیس موسسه پژوهشی اقتصاد محیط زیست و استاد دانشکاه  
محمد کریمی زارچی توسعه پایدار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد  
عبدالکریم کشاورز آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استاد دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده منابع طبیعی واحد لاهیجان  
مریم کشاورزی پهنه بندی گیاهی دانشیار/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
فرشید کفیل زاده بیولوژی دریا گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  
آرام کلهری آب و محیط زیست Global Change Research Group, San Diego State University  
غلامعلی کمالی آلودگی هوا مدیرگروه هواشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران  
محمدرضا کنعانی محیط زیست شهری رییس اداره برنامه ریزی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات زیست محیطی مازندران  
عباس کوچ نژاد حقوق محیط زیست حقوق  
مژگان یگانه آلودگی خاک استادیار آلودگی خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب  
منصور یگانه معماری و شهرسازی استادیار معماری دانشگاه تربیت مدرس  
شادیه گرامی سم شناسی زیست محیطی سم شناسی زیست محیطی  
سید امیرحسین گرکانی معماری و شهرسازی    
رستم گلمحمدی آلودگی صدا    
محمد هادی گیویان راد بیولوژی دریا، فلزات سنگین Department of Marine Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  
حاتم گودینی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، بهداشت محیط دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی البرز  
سعید گیوه چی پسماند، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
مریم لاریجانی توسعه پایدار دانشگاه پیام نور تهران  
هومان لیاقتی کشاورزی و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 
اکرم الملوک لاهیجانیان مدیریت محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
بهاره لرستانی      
مریم لشکری زاده اقتصاد محیط زیست هیات علمی  
علی لطفی آمایش سرزمین عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان  
سید مهدی لطیفی آب و محیط زیست عضو هیات علمی/سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  
حسنعلی لقائی معماری و شهرسازی دانشیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران  
امیر لکزیان آلودگی خاک دانشگاه فردوسی مشهد  
حمید ماجدی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی، معماری و شهرسازی رئیس دانشکده هنر و معماری  
سید محمد ماجدی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی  
رویا مافی غلامی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) عضو هیات علمی تمام وقت واحد تهران غرب  
علی مالک فلزات سنگین دوره فوق دکترا در دانشکده شیمی، دانشگاه Simon Fraser ، کانادا  
بابک متشرع زاده کشاورزی و محیط زیست استادیار کروه الودگی خاک دانشگاه تهران  
منیره مجلسی بازیافت، پسماند عضوهیئت علمی علوم پزشکی شهید بهشتی  
علی مجنونی توتخانه آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، آلودگی هوا دانشگاه بناب، گروه معماری و شهرسازی  
غلامحسین محبی بیولوژی دریا بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،  
ناصر محرم نژاد   دانشکده محیط زیست-واحدعلوم و تحقیقات  
علی محقر توسعه پایدار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
بختیار محمدی مدیریت بلایای طبیعی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان  
جهانگیر محمدی منابع طبیعی استادیار گروه جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
حمید محمدی اقتصاد محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست استادیار  
سیروس محمدی انرژی های تجدید پذیر مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی  
علی محمدی مدیریت محیط زیست استادیار  
مائده محمدی   استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
مجید محمدی محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها استادیار دانشگاه سمنان  
مصطفی محمدی شهرهای پایدار استادیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز  
علی محمدی ترکاشوند آلودگی خاک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشیار گروه خاکشناسی  
محمود محمد رضا پور طبری آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران  
مریم محمدی روزبهانی مدیریت محیط زیست محیط زیست  
مرجان محمدزاده طراحی محیط زیست استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
کیومرث محمدی سمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، منابع طبیعی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان (سنندج) و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، بانه، ایران  
ایرج محمدفام مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی گروه مدیتی HSE- دانشگاه علوم پزشکی همدان  
بیت اله محمودی اکوسیستم ها گردشگری و اکوتوریسم ، مراتع و جنگداری  
علی محمودی اقتصاد محیط زیست استادیار، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
محمد مهدی محمودی بهداشت محیط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون  
شایا محمودیان بیوتکنولوژی و پساب صنعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان  
روح اله محمودخانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) عضو هسئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی  
یوسف محنت فر اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم و اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران  
نادر مختارانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) تربیت مدرس  
حسین مدی انرژی های تجدید پذیر، معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
علی میرابی فلزات سنگین گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر  
مجید میراب بالو گونه های جانوری، منابع طبیعی گروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام  
غلامحسین مرادی اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد  
مصطفی مرادی منابع طبیعی هئیت علمی دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
نیلوفر مرادحاصل اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی  
بهناز مرادی غیاث آبادی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند،  
ثمر مرتضوی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر  
رسول میرخانی آلودگی خاک هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب  
روح الله میرزایی محیط زیست شهری استادیار،عضو هیات علمی گروه محیط زیست،دانشگاه کاشان  
روح اله میرزایی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیدت علمی دانشگاه کاشان  
فرهاد میرزایی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) آبیاری دانشگاه تهران  
مجتبی میرزایی انرژی های تجدید پذیر استاد دانشگاه و موسسه انرژی ساوه  
سید علیرضا میرزا حسینی آلودگی هوا، انرژی های تجدید پذیر، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی   https://publons.com/researcher/4154050/alireza-mirzahosseini/
اسماعیل میرزایی قلعه ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  
محمد میرزائی انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
حسین میرسید حسینی کشاورزی و محیط زیست در زمینه شیمی و آلودگی و مدرس درس کودهای شیمیایی و آلی  
مهسا میرسلامی معماری و شهرسازی سردبیر فصلنامه مطالعات جامع در مدیریت شهری  
رسول میرعباسی نجف آبادی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب دانشیار گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران  
آرش میرعبداله لواسانی آلودگی هوا، انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
سیدحامد میرکریمی منابع طبیعی استاد  
سید محمدرضا میری لواسانی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران  
محمدرضا میری لواسانی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی مدیریت HSE- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران  
عادل میرمجیدی امنیت غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  
محسن میرمحمدی آلودگی هوا استادیار دانشکده محیط زیست/دانشگاه تهران  
مریم مروتی آمایش سرزمین مدیرگروه محیط زیست- عضو هیات علمی دانشگاه اردکان  
آزاده میروکیلی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس  
امیر حسین مزینی اقتصاد محیط زیست معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  
رضا مستوری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار  
محمد حسن مسیح آبادی آلودگی خاک عضو هیئت علمی دانشگاه  
محمدرضا مسعودی نژاد آب و محیط زیست، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) استاد - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت و ایمنی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران  
محمد الیاس مسلم پور آلودگی خاک استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان  
علی رضا مشکی آلودگی خاک عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان  
محسن مصطفی منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
رئوف مصطفی زاده آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی  
رئوف مصطفی‌زاده آب و محیط زیست، منابع طبیعی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی  
خداداد مصطفوی آب و محیط زیست ذانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلالمی واحد کرج  
سلیمان مصلح اقتصاد محیط زیست، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه یاسوج  
حامد مضطرزاده معماری و شهرسازی دکترای تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.  
سعید مطهری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  
حسین مظفری آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) 1گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی  
سید بابک مظفری انرژی های تجدید پذیر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
محمد کریم معتمد کشاورزی و محیط زیست دانشگاه گیلان  
الهه معتمدی آب و محیط زیست دانشگاه تهران  
حسین معتمدی انرژی های تجدید پذیر، بیوتکنولوژی و پساب صنعتی هیات علمی  
احسان معتمدیان بیوتکنولوژی و پساب صنعتی هیات علمی دانشگاه  
بهارک معتمدوزیری آب و محیط زیست عضو هیئت علمی گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
مرتضی معدنی پور توسعه پایدار عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال گروه محیط زیست  
علی معرفیان پور انرژی های تجدید پذیر مدیر گروه کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
هادی معماریان منابع طبیعی دانشگاه بیرجند  
مهدی معمری منابع طبیعی دانشگاه محقق  
مهدی معمری منابع طبیعی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  
ابوالفضل معینی آب و محیط زیست، منابع طبیعی استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران  
مظاهر معین الدینی پسماند آلودگی خاک  
سید مجید مفیدی شمیرانی انرژی های تجدید پذیر، معماری و شهرسازی استادیار 27 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران  
معصومه مقبل آلودگی هوا عضو هیات علمی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا  
مه نوش مقدسی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب اراک- دانشگاه اراک- گروه مهندسی آب  
ناصر مقدسی انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیر گروه برق مخابرات دانشکده برق و کامپیوتر  
بیژن مقصودلو ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی استادیار پایه 11 وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد میبد-استاد مدعو واحد علوم وتحقیقات تهران  
پریسا مقیمی آب و محیط زیست کارشناس ارشد  
مینا مکی آل آقا آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  
علیرضا میکائیلی تبریزی آمایش سرزمین، طراحی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
سعید ملکی شهرهای پایدار استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز  
سعید ملماسی آمایش سرزمین، مدیریت محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
حسن ملوندی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه حکیم سبزواری  
رضا منتظری آلودگی صنعتی دانشگاه اصفهان  
نبی الله منصوری آلودگی هوا، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دانشکده منابع طبیعی و مخیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
محمدرضا منظم آلودگی هوا، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی    
غزاله منظمی تهرانی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی هیات علمی گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران  
سید مسعود منوری ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، مدیریت محیط زیست استاد راهنمای اول  
قربان مهتابی شیراز مدیریت منابع آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
فاطمه مهدیزاده سراج توسعه پایدار، معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران /  
بهروز مهدی نژادیانی آب و محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان  
محمد جواد مهدوی نژاد انرژی های تجدید پذیر، معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران  
حسین مهرابی بشر آبادی اقتصاد محیط زیست اقتصاد کشاورزی- گرایش سیاست وتوسعه رتبه دانشگاهی: استاد تمام اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
ارجمند مهربانی زین آباد آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) عضو هیئت علمی- دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی اصفهان  
مرضیه موسوی آلودگی صدا Assistant professor  
یگانه موسوی جهرمی اقتصاد محیط زیست اقتصاد دانشگاه پیام نور  
رکسانا موگویی بهداشت محیط استادیار / دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
محمد مهدی مولایی معماری و شهرسازی استادیار وعضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری همدان، ایران  
مرتضی مولایی اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  
طاهره ناجی حسین زاده بیولوژی دریا، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر واحد علوم دارویی دانشگاه ازاد اسلامی  
سمیه ناجی راد آلودگی خاک، کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  
مرتضی نادری آمایش سرزمین، تنوع زیستی عضو هیات علمی دانشگاه اراک، گروه محیط زیست  
مجید نامداری کشاورزی و محیط زیست دانشگاه زنجان  
مسعود نبی میبدی معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه یزد- مدیر گروه معماری  
مسعود نجابت آمایش سرزمین سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی  
رضا نجاری مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
آرزو نجائی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  
محمدسعید نجفی آلودگی هوا، طراحی محیط زیست موسسه تحقیقات آب  
سورنا نسیمی فیزیک دریا سورنا نسیمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز  
امین رضا نشاط سیستم اطلاعات جغرافیایی    
پروین نصیری آلودگی صدا، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/3041518/parvin-nassiri/
تورج نصرآبادی رسوب دانشیاردانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران  
مهدی نصراللهی توسعه پایدار استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  
نازنین نصر اللهی آلودگی هوا، معماری و شهرسازی دانشگاه ایلام / عضو هیات علمی  
نازنین نصرالهی انرژی های تجدید پذیر مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام  
حسن نصراله زاده ساروی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  
علی اکبر نظری سامانی شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر عضو هیئت علمی  
حبیب نظرنژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی، منابع طبیعی استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه  
محمد نعمتی ورنوسفادرانی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشکده مهندسی منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان  
یزدان نقدی آب و محیط زیست هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
حامد نقوی سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان  
حامد نقوی منابع طبیعی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان  
محمد حسین نیک سخن مدیریت منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
آزاده نکویی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد پرند  
هانیه نیکومرام مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی    
سارا نهیبی طراحی محیط زیست، معماری و شهرسازی مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست https://publons.com/researcher/4450284/sara-nahibi/
حمزه نور آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  
حمزه نور مدیریت منابع آب هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  
روح اله نوری آب و محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
سهیلا نوری کشاورزی و محیط زیست، منابع طبیعی عضو هیات علمی  
یونس نوراللهی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران  
ناهید سادات نوربخش آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
حشمت الله نورمرادی آب و محیط زیست، بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام،ایلام، ایران.  
محسن نوروزی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی، آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) هیات علمی دانشگاه خلیج فارس  
سعید نوروزیان ملکی معماری و شهرسازی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  
فاطمه نوشین فرد آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران  
عبدالرضا نوفرستی آب و محیط زیست، ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دکتری مدیریت محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج *(مسئول مکاتبات).  
مهرداد هادی پور مدیریت محیط زیست محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک  
مهرداد هادی پور آمایش سرزمین، حمل و نقل شهری عضو هیات علمی/ دانشگاه اراک  
مجتبی هادوی فر آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا) عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  
حسن هاشمی آلودگی های محیط زیست (آب، خاک و هوا)، بهداشت محیط استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
سید احمدرضا هاشمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  
سید حسین هاشمی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب) دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم محیطی  
مسعود هاشمی   دکتری قارچ شناسی  
امیر هدایتی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست دکترای محیط زیست و هیت علمی دانشگاه اراک  
سید علی اکبر هدایتی آلودگی محیط زیست (آب و فاضلاب)، بیولوژی دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
علی اکبر هدایتی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابغ طبیعی گرگان  
سید امیر ناصر هراتی پسماند مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب  
محمد هرسیج کشاورزی و محیط زیست دانشگاه کشاورزی گنبد  
حسن هویدی مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
محمد حسن وحیدنیا سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
کتایون ورشوساز مدیریت محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.  
هادی ویسی ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران  
حسین یوسفی   استادیار دانشگاه تهران  
حسین یوسفی آب و محیط زیست دانشگاه تهران  
سیامک یوسفی کشاورزی و محیط زیست دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا  
سعید یوسفی آب و محیط زیست عضو هیئت علمی  
صاحبه یوسفی اقتصاد محیط زیست دانشگاه خلیج فارس  
شهرام یوسفی خانقاه آمایش سرزمین، منابع طبیعی هیات علمی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  
الهه وطن خواه پهنه بندی گیاهی استادیار/دانشگاه زنجان  
علیرضا وفایی نژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی عضو هیأت علمی/دانشگاه شهید بهشتی  
سید حسین وفائی کشاورزی و محیط زیست گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد  
علیرضا وفائی نژاد   عضو هیات علمی  
حسن وقارفرد آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب استادیار و هیئت علمی دانشگاه هرمزگان.  
جلال ولی الهی آب و محیط زیست استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  
حسن ولیان مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران  
نیما ولی بیگ معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه هنر اصفهان .  
مجید ولیزاده انرژی های تجدید پذیر، مدیریت پسماند هیات علمی دانشگاه ایلام  
خلیل ولی زاده کامران سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز  
خلیل ولیزاده کامران سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار گروه GIS و RS دانشگاه تبریز  
تورج ولی نسب بیولوژی دریا عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  
حبیب اله یونسی آب و محیط زیست دانشگاه مازندران